Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 03 01 «Гісторыястаронка2/4
Дата канвертавання15.05.2016
Памер0.65 Mb.
1   2   3   4

11. Бронзавы век на Беларусі

11.1. Агульная характарыстыка і храналагічныя межы бронзавага веку Беларусі. Медна-бронзавая металургія. Металічныя вырабы. Крыніцы паступлення металу. Росквіт крэмнеапрацоўчай індустрыі. Экспансія жывёлагадоўчых плямён і ўсталяванне вытвараючых гаспадарак — земляробства і жывёлагадоўлі. Змены ў сацыяльнай арганізацыі. Пытанне аб індаеўрапейцах.

11.2. Ранні бронзавы век на Беларусі. Сярэднядняпроўская культура. Арэал. Паселішчы. Жытлы. Тыпы пахаванняў. Формы керамікі. Вырабы з металу і іншых матэрыялаў. Баявыя сякеры. Гаспадарка. Пытанне аб этнічнай прыналежнасці сярэднядняпроўскіх плямён.

Жуцаўская культура. Палеская культура шнуравой керамікі. Паўночнабеларуская культура. Тарфяныя паселішчы. Асаблівасці іх вывучэння.11.3. Культуры сярэдняга і позняга этапаў бронзавага веку Беларусі. Сосніцкая культура. Помнікі Палесся. Пранікненне лужыцкіх плямён. Пытанне аб іх этнасе.

Позні бронзавы век Паўночнай Беларусі. Культура ранняй штрыхаванай керамікі. Ранні этап днепра-дзвінскай культуры.

Абмен у бронзавым веку. Мастацтва. Арнаментальныя матывы ў кераміцы. Распаўсюджванне новых вераванняў. Вогнепаклонніцтва. Лёс мясцовага позненеалітычнага насельніцтва ў II тыс. да н.э.

12. Жалезны век на Беларусі.

12.1. Агульная характарыстыка жалезнага веку Беларусі. Храналагічныя рамкі. Пачатак вытворчасці жалеза. Тэхналагічны працэс. Уладкаванне домніц. Атрыманне сырцовай сталі. Далейшае развіццё вытвараючай эканомікі.

Крываградзільнае рала з Капланавіч. Прадукцыйнасць крываградзільных ралаў. Ускладненне жывёлагадоўчай гаспадаркі. Сацыяльныя змены ў жалезным веку. Распаўсюджванне гарадзішчаў. Характар этнічных працэсаў. Археалагічныя культуры і этнічныя супольнасці ў жалезным веку. Выкарыстанне даных лінгвістыкі і антрапалогіі ў этнічнай інтэрпрэтацыі археалагічных культур жалезнага веку.12.2. Ранні жалезны век Паўднёвай Беларусі. Познелужыцкія знаходкі на Беларусі Пытанне аб этнічнай прыналежнасці лужычан. Экспансія ва ўсходне-лужыцкія вобласці паморскіх плямён. Культура падклёшавых пахаванняў. Помнікі гэтай культуры на тэрыторыі Беларусі. Погляды на этнічную прыналежнасць плямён падклошавай культуры. Рух падклошавых плямён на ўсход. Мілаградская культура. Храналагічныя рамкі. Гісторыя вывучэння. Паселішчы, жытлы, могільнікі. Керамічны матэрыял. Грузікі. Гаспадарчыя і бытавыя вырабы з металу. Прывазныя вырабы. Гарошкаўскі скарб. Грамадскія адносіны і вераванні. Паходжанне і этнічная атрыбуцыя культуры. Зарубінецкая культура. Арэал. Псторыя вывучэння. Храналагічныя рамкі. Тыпы паселішчаў. Жытлы. Могільнікі. Лакальныя групы. Кераміка. Прылады працы, зброя, прадметы ўбору і ўпрыгажэнні. Зарубінецкія фібулы. Гаспадарка. Чаплінскае гарадзішча. Культурныя і гандлёвыя сувязі зарубінецкіх плямёнаў. Грамадскі лад. Рэлігійныя ўяўленні. Пытанне аб паходжанні і этнічнай прыналежнасці зарубінецкіх плямён. Помнікі тыпу Брэст-Трышын. Погляды на этнічную прыналежнасць помнікаў.

Кіеўская культура. Арэал. Гісторыя вывучэння. Храналагічныя рамкі. Паселішчы. Абідня. Тайманава. Жытлы. Пахавальны абрад. Керамічны матэрыял. Вырабы з выемчатай эмаллю. Культурныя аналагі. Сувязь помнікаў з папярэднімі культурамі. Паходжанне культуры. Этнічная прыналежнасць.12.3. Жалезны век Сярэдняй і Паўночна-Заходняй Беларусі. Культура позняй штрыхаванай керамікі. Псторыя вывучэння. Арэал. Храналагічныя рамкі. Паселішчы. Абарончыя збудаванні. Забудова гарадзішчаў. Гарадзішча Малышкі. Жытлы. Ачагі. Пытанне аб пахаваннях. Метал аапрацоўка. Керамічны матэрыял. Гаспадарка і грамадскі лад. Вераванні. Паходжанне культуры. Кампаненты, што ўдзельнічалі ў складанні культуры. Узаемадзеянні з суседнімі культурамі. Этнічная характарыстыка плямён Сярэдняй Беларусі.

12.4. Жалезны век Паўночнай Беларусі. Позні этап днепра-дзвінскай культуры. Арэал. Датаванне. Псторыя вывучэння. Тапаграфія паселішчаў. Абарончыя збудаванні. Жытлы. Лакальныя асаблівасці. Матэрыяльная культура. Гаспадарка. Грамадскі строй. Паходжанне культуры. Лінгва-антрапалагічная сітуацыя ў рэгіёне. Этнічная атрыбуцыя культуры.

13. Славяне і іх суседзі ў другой палове I тыс. н.э.

13.1. Славянскія помнікі другой паловы I тыс. н.э. Пытанне аб найстаражытных праславянскіх культурах. Пражская культура і яе асноўныя характарыстыкі. Паселішчы, жытлы, пахаванні. Матэрыяльная культура. Змены ў гаспадарцы і грамадскім ладзе. Лука-Райкавецкая культура. Гарадзішча і селішча Хотамель. Час рассялення славян на тэрыторыі на поўнач ад Прыпяці.

Лінгвістычныя даныя аб часе засялення славянамі Сярэдняй і Паўночнай Беларусі. Распаўсюджванне сферычных курганаў з трупаспаленнем. З’яўленне ганчарнай керамікі. Маналітнасць і аднастайнасць славянскай культуры таго перыяду. Генетычная сувязь з папярэдняй культурай Паўднёвай Беларусі і Валыні. Узаемадзеянне славян з балтамі. Змены ў культуры доўгіх курганаў. Лінгвістычныя і антрапалагічныя даныя аб сімбіёзе балтаў і славян. Уплыў балцкага субстрату на далейшае развіццё культуры славян гэтага рэгіёна. Пытанне аб «летапісных плямёнах» і іх старажытнасцях.13.2. Старажытнасці балтаў другой паловы I тыс. н.э. Інтэграцыя культурных элементаў. Распаўсюджванне селішчаў і гарадзішчаў-сховішчаў. Трупаспаленні ў курганах і грунце. Новыя формы керамікі. Банцараўская культура. Арэал. Псторыя вывучэння. Храналогія. Паселішчы і жытлы. Пахавальныя помнікі. Матэрыяльная культура. Гаспадарка і грамадскі лад. Паходжанне культуры. Калочынская культура. Арэал. Гісторыя вывучэння. Храналагічныя рамкі. Паселішчы і жылыя пабудовы. Матэрыяльная культура і гаспадарка. Паходжанне культуры. Этнічная прыналежнасць носьбітаў культуры. З’яўленне доўгіх курганаў. Формы магільных збудаванняў і пахавальны абрад. Псторыя вывучэння доўгіх курганаў. Пахавальны інвентар. Яго сувязь с папярэдняй культурай мясцовых плямён. Погляды на паходжанне і этнічную прыналежнасць культуры доўгіх курганаў.

Помнікі яцвягаў. Усходнелітоўскія курганы на тэрыторыі Беларусі14. Археалогія сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі

14.1. Эпоха ранняга сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі. Новыя рысы эпохі. Утварэнне старажытнарускай дзяржавы і месца ў ёй заходніх зямель. Прычыны пераходу ўсходніх славян да феадалізму, мінуючы рабаўладальніцкую фармацыю. Ускладненне і разнастайнасць археалагічных помнікаў ранняга феадалізму. З’яўленне новых відаў помнікаў. Археалагічныя даныя аб узнікненні феадалізму. Адлюстраванне сацыяльных працэсаў у археалагічным матэрыяле. Этнічныя працэсы на Беларусі паводле даных археалогіі.

Археалогія вёскі. Значэнне археалагічнага вывучэння старажытнарускай вёскі. Ступень вывучанасці сельскіх помнікаў. Тапаграфія сельскіх паселішчаў, іх памеры. Тып забудовы. Асноўныя віды жылых і гаспадарчых пабудоў. Будаўнічая тэхніка. Селішча каля в. Гарадзішча пад Мінскам. Гаспадарка старажытнарускай вёскі. Асноўныя прылады землеапрацоўкі. Сохі. Плугі. Чарэслы. Матыкі. Рыдлёўкі. Структура зерневых культур. Вядучае значэнне жыта. Іншыя культуры. Археалагічныя і палеабатанічныя даныя аб сістэмах земляробства. Другасная роля падсекі. Прылады ўборкі і пераапрацоўкі ўраджаю. Их новыя формы і вытворчыя магчымасці. Жорны. Ступы. Дамашняя жывёлагадоўля. Склад статку дамашніх жывёл па астэалагічных даных. Значэнне прысвойваючых форм у вясковай гаспадарцы. Асаблівасці вясковага рамяства. Кавальская справа. Вясковае ювелірнае рамяство. Радыус збыту прадукцыі ювеліраў. Ганчарная справа. Іншыя віды рамяства. Вясковыя курганы. Абрады пахаванняў і пахавальны інвентар. Пытанне аб скроневых кольцах і зярністых пацерках як этнічна вызначальных прыкметах. Перажыткі паганства паводле археалагічных даных.14.2. Феадальныя замкі. Значэнне археалагічнага вывучэння старажытнарускіх замкаў. Ступень вывучанасці. Археалагічныя прыкметы замка — умацаванай уладарніцкай сядзібы. Тапаграфія замкаў. Іх тыпалогія. Памеры. Уладкаванне замкавых умацаванняў. Асаблівасці ўнутранай планіроўкі і забудовы. Матэрыяльная культура замкаў. Гаспадарчае жыццё. Пытанне аб замкавым рамястве. Зброя. Прывазныя вырабы. Склад насельніцтва. Аб часе з’яўлення і шырокага распаўсюджвання замкаў.

Даследаванне Вішчынскага замка. Скарб ювелірных вырабаў і плацежных срэбраных зліткаў. Ювелірныя матрыцы. Пломбы-пячаткі.14.3. Гарады заходніх зямель Русі. Сацыяльна-эканамічная характарыстыка горада. Прычыны ўзнікнення гарадоў. Колькасць гарадоў у заходніх землях Русі. Псторыя археалагічнага вывучэння гарадоў у Рэспубліцы Беларусь. Пытанне аб часе ўзнікнення заходнерускіх гарадоў. Розныя шляхі ўзнікнення гарадоў. Тапаграфія гарадоў. Дзядзінец, пасад, акольны горад. Гарадскія ўмацаванні. Абарончыя збудаванні Мінска. Уладкаванне уезду ў мінскую крэпасць. Каменная фартыфікацыя Гродна. Унутраная планіроўка і забудова гарадоў. Радыяльна-кальцавы і веерападобны планы. Вуліцы, плошчы, гарадскі торг. Элементы гарадскога добраўпарадкавання. Уладкаванне маставых. Дрэнажныя сістэмы. Жылыя і гаспадарчыя пабудовы. Іх рэканструкцыя. Будаўнічая тэхніка. Унутраная планіроўка. Печы. Пабудовы знаці. Мураваныя пабудовы у Навагрудку. Гарадскія сядзібы. Устойлівасць планіроўкі. Мураваныя грамадзянскія пабудовы. Манументальная культавая архітэктура. Архітэктурныя школы у заходніх землях Русі.

Гарадское рамяство. Апрацоўка жалеза. Вырабы са сталі. Ювелірная справа. Інструмент. Тэхніка. Пытанне аб мясцовым эмальерным мастацтве. Шкларобства. Ганчарнае рамяство. Клеймы. Апрацоўка дрэва, косці, каменя. Гарбарная і шавецкае рамёствы. Прадзенне і ткацтва. Арганізацыя рамяства. Унутраны і знешні гандаль. Прадметы ўвозу і вывазу. Грашовае абарачэнне. Сродкі транспарту. Культурнае жыццё горада. Надпісы на бытавых рэчах. Берасцяныя граматы. Пісалы. Барысавы і Рагвалодаў камяні. Шахматы. Манументальны жывапіс. Прыкладное мастацтва. Партрэты асобных гарадоў: Мінск, Полацк.14.4. Археалогія позняга сярэднявечча і ранняга новага часу (XIVXVIII стст.). Характарыстыка эпохі. Значэнне вывучэння яе помнікаў. Замкі і абарончыя збудаванні. Лідскі, Крэўскі і Мірскі замкі. Навагрудак. Гродна. Камянецкая і іншыя абарончыя вежы-данжоны. Горадабудаўніцтва. Будынкі XV–XVII ст. з цэглы і каменя ў Гродне. Культавая архітэктура. Будаўнічыя і дэкаратыўныя матэрыялы. Кераміка.

Мястэчкі. Сельскія паселішчы. Гаспадарка. Матэрыяльная і духоўная культура беларускага народа ў XIV–XVIII стст.ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ


Нумар раз0дзела, тэмы

Назва раздзела, тэмы

Колькасць аўдыторных гадзін

Кіруемая самастойная работа

Іншае

Форма кантролю ведаў

Лекцыі

Практычныя (семінарскія) заняткі

1.

Археалогія ў сістэме гістарычных навук

2

2


1.1.

Археалогія ў сістэме гістарычных навук

1. Прадмет археалогіі.

2. Гісторыя археалогіі.

3. Асноўныя катэгорыі археалагічнай навукі.

4. Асноўныя заканадаўчыя палажэнні аб ахове археалагічных помнікаў.


2

1.2.

Археалогія ў сістэме гістарычных навук

1. Прадмет археалогіі.

2. Гісторыя археалогіі.

3. Асноўныя катэгорыі археалагічнай навукі.

4. Асноўныя заканадаўчыя палажэнні аб ахове археалагічных помнікаў.

2Пісьмовае апытанне

2.

Структура, метадалогія і методыка археалагічнага даследавання

2

2


2.1.

Структура, метадалогія і методыка археалагічнага даследавання

1. Структура археалагічнага даследавання.

2. Археалагічныя разведкі.

3. Археалагічныя раскопкі.

4. Камеральная апрацоўка археалагічных матэрыялаў.

5. Датаванне ў археалогіі.2

2.2.

Структура, метадалогія і методыка археалагічнага даследавання

1. Структура археалагічнага даследавання.

2. Археалагічныя разведкі.

3. Археалагічныя раскопкі.

4. Камеральная апрацоўка археалагічных матэрыялаў.

5. Датаванне ў археалогіі.


2Вуснае апытанне

3.

Палеаліт

2

2


3.1.

Палеаліт.

1. Агульная характарыстыка палеаліту і пытанні яго перыядызацыі.

2. Ранні палеаліт.

3. Сярэдні палеаліт.

4. Позні палеаліт.


2

3.2.

Палеаліт.

1. Агульная характарыстыка палеаліту і пытанні яго перыядызацыі.

2. Ранні палеаліт.

3. Сярэдні палеаліт.

4. Позні палеаліт.

2Тэст

4.

Мезаліт

2

2


4.1.

Мезаліт.

1. Агульная характарыстыка мезаліту.

2. Мезалітычныя індустрыі.

3. Культуры мезаліту.2

4.2.

Мезаліт.

1. Агульная характарыстыка мезаліту.

2. Мезалітычныя індустрыі.

3. Культуры мезаліту.


2Калоквіум

5.

Неаліт

2

2


5.1.

Неаліт.

1. Агульная характарыстыка неаліту.

2. «Неалітычная рэвалюцыя» і гаспадарчая дзейнасць людзей эпохі неаліту.

3. Жытлы і пасяленні неалітычнай эпохі.

4. Археалагічныя культуры неаліту.

5. Асаблівасці пахавальных помнікаў эпохі неаліту. Неалітычнае мастацтва.2

5.2.

Неаліт.

1. Агульная характарыстыка неаліту.

2. «Неалітычная рэвалюцыя» і гаспадарчая дзейнасць людзей эпохі неаліту.

3. Жытлы і пасяленні неалітычнай эпохі.

4. Археалагічныя культуры неаліту.

5. Асаблівасці пахавальных помнікаў эпохі неаліту. Неалітычнае мастацтва.


2Калоквіум

6.

Энеаліт і бронзавы век

2

2


6.1.

Энеаліт і бронзавы век

1. Агульная характарыстыка і перыядызацыя бронзавага веку.

2. Энеаліт Закаўказзя і Паўночнага Каўказа.

3. Энеалітычныя культуры Заходняй і Паўднёвай Еўропы.

4. Бронзавы век Закаўказзя.

5. Бронзавы век лясной паласы Усходняй Еўропы.

6. Мастацтва энеаліту і бронзавага веку.


2

6.2.

Энеаліт і бронзавы век

1. Агульная характарыстыка і перыядызацыя бронзавага веку.

2. Энеаліт Закаўказзя і Паўночнага Каўказа.

3. Энеалітычныя культуры Заходняй і Паўднёвай Еўропы.

4. Бронзавы век Закаўказзя.

5. Бронзавы век лясной паласы Усходняй Еўропы.

6. Мастацтва энеаліту і бронзавага веку.

2Пісьмовае апытанне

7.

Жалезны век і сярэднявечча

4

4


7.1.

Жалезны век

1. Агульная характарыстыка жалезнага веку.

2. Жалезны век Заходняй Еўропы.

3. Культуры стэпаў Усходняй Еўропы.

4. Культуры балцкіх і фіна-ўгорскіх плямён.


2

7.2.

Жалезны век

1. Агульная характарыстыка жалезнага веку.

2. Жалезны век Заходняй Еўропы.

3. Культуры стэпаў Усходняй Еўропы.

4. Культуры балцкіх і фіна-ўгорскіх плямён.

2Кантрольная работа

7.3.

Жалезны век і сярэднявечча

5. Заходнееўрапейскае сярэднявечча.

6. Славянскія культуры жалезнага веку і ранняга сярэднявечча.


2

7.4.

Жалезны век і сярэднявечча

5. Заходнееўрапейскае сярэднявечча.

6. Славянскія культуры жалезнага веку і ранняга сярэднявечча.

2Вуснае апытанне

8.

Старажытная Русь

2

2


8.1.

Старажытная Русь

1. Узнікненне Русі паводле археалагічных даных.

2. Усходнеславянскагя веска.

3. Гарады ўсходніх славян.

4. Гарадское рамяство і гандаль.


2

8.2.

Старажытная Русь

1. Узнікненне Русі паводле археалагічных даных.

2. Усходнеславянскагя веска.

3. Гарады ўсходніх славян.

4. Гарадское рамяство і гандаль.

2


9.

Гісторыя археалагічнай навукі ў Беларусі

2

9.1.

Гісторыя археалагічнай навукі ў Беларусі

Станаўленне і развіццё археалагічнай навукі ў Беларусі ў дарэвалюцыйны перыяд.

Археалагічнае вывучэнне Беларусі ў даваенны перыяд.

Беларуская археалогія ў пасляваенны перыяд.

Праблемы і перспектывы беларускай археалогіі на сучасным этапе.


2


Эсэ

10.

Каменны век на Беларусі

4

4


10.1.

Палеаліт Беларусі

1. Агульная характарыстыка палеаліту на Беларусі.

2. Праблема першапачатковага засялення тэрыторыі Беларусі.

3. Фінальны палеаліт на Беларусі.2

10.2.

Палеаліт Беларусі

1. Агульная характарыстыка палеаліту на Беларусі.

2. Праблема першапачатковага засялення тэрыторыі Беларусі.

3. Фінальны палеаліт на Беларусі.


2Вуснае апытанне

10.3.

Мезаліт і неаліт на Беларусі

4. Мезаліт на Беларусі.

5. Агульная характарыстыка неаліту на Беларусі.

6. Неалітычныя культуры на Беларусі.2

10.4.

Мезаліт і неаліт на Беларусі

4. Мезаліт на Беларусі.

5. Агульная характарыстыка неаліту на Беларусі.

6. Неалітычныя культуры на Беларусі.


2Пісьмовае апытанне

11.

Бронзавы век на Беларусі

4

4


11.1.

Бронзавы век на Беларусі

1. Агульная характарыстыка і храналагічныя межы бронзавага веку Беларусі.

2. Ранні бронзавы век на Беларусі.


2

11.2.

Бронзавы век на Беларусі

1. Агульная характарыстыка і храналагічныя межы бронзавага веку Беларусі.

2. Ранні бронзавы век на Беларусі.

2Тэст

11.3.

Бронзавы век на Беларусі

3. Культуры сярэдняга і позняга этапаў бронзавага веку Беларусі.2

11.4.

Бронзавы век на Беларусі

3. Культуры сярэдняга і позняга этапаў бронзавага веку Беларусі.


2Пісьмовае апытанне

12.

Жалезны век на Беларусі.

4

4


12.1.

Жалезны век на Беларусі.

1. Агульная характарыстыка жалезнага веку Беларусі.

2. Ранні жалезны век Паўднёвай Беларусі.


2

12.2.

Жалезны век на Беларусі.

1. Агульная характарыстыка жалезнага веку Беларусі.

2. Ранні жалезны век Паўднёвай Беларусі.

2Калоквіум

12.3.

Жалезны век на Беларусі.

3. Жалезны век Сярэдняй і Паўночна-Заходняй Беларусі.

4. Жалезны век Паўночнай Беларусі.


2

12.4.

Жалезны век на Беларусі.

3. Жалезны век Сярэдняй і Паўночна-Заходняй Беларусі.

4. Жалезны век Паўночнай Беларусі.

2Вуснае апытанне

13.

Славяне і іх суседзі ў другой палове I тыс. н.э.

2

2


13.1.

Славяне і іх суседзі ў другой палове I тыс. н.э.

1. Славянскія помнікі другой паловы I тыс. н.э.

2. Старажытнасці балтаў другой паловы I тыс. н.э.


2

13.2.

Славяне і іх суседзі ў другой палове I тыс. н.э.

1. Славянскія помнікі другой паловы I тыс. н.э.

2. Старажытнасці балтаў другой паловы I тыс. н.э

2Калоквіум

14.

Археалогія сярэднявечча і ранняга новага часу на тэрыторыі Беларусі

2

2


14.1.

Археалогія сярэднявечча і ранняга новага часу на тэрыторыі Беларусі

1. Эпоха ранняга сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі.

2. Феадальныя замкі.

3. Гарады заходніх зямель Русі.

4. Археалогія позняга сярэднявечча і ранняга новага часу (XIV–XVIII стст.).


2

14.2.

Археалогія сярэднявечча і ранняга новага часу на тэрыторыі Беларусі

1. Эпоха ранняга сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі.

2. Феадальныя замкі.

3. Гарады заходніх зямель Русі.

4. Археалогія позняга сярэднявечча і ранняга новага часу (XIV–XVIII стст.).

2Даклады

Абарона рэфератаўКаталог: bitstream -> 123456789 -> 13273
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал