Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 03 01 «Гісторыястаронка3/4
Дата канвертавання15.05.2016
Памер0.65 Mb.
1   2   3   4

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА
ЛІТАРАТУРА І МУЛЬТЫМЕДЫЙНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ
Асноўная літаратура
Вучэбная літаратура


 1. Авдусин, Д.А. Основы археологии: учеб. для вузов по спец. «История» / Д.А. Авдусин. — М.: Высш. школа, 1989. — 335 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/avdusin-osnovy-arheologii.

 2. Алексеев, Л.В. Археология и краеведение Беларуси. XVI–30-е годы ХХ в. — Минск: Беларуская навука, 1996. — 206 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/alekseev-arheologija.

 3. Дук, Д.У. Археалогія : вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя» / Д.У. Дук. — Наваполацк : ПДУ, 2009. — 156 с. ; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/618.

 4. Клейн, Л.С. История археологической мысли. В 2 т. Тт. 1–2 / Л.С. Клейн. — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2011. — 688 с. (т. 1), 626 с. (т. 2). // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/node/370.

 5. Піваварчык, С.А. Археалогія Беларусі : У 2 ч. Ч. 1. Ад палеаліту да ранняга сярэднявечча. Навучальны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці Г 05 06 — «Гісторыя» / С.А. Піваварчык, Г.М Семянчук. — Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1996. — 136 с. ; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/pivavarchyk-semianchuk-arhealogija-belarusi1.

 6. Піваварчык, С.А. Археалогія Беларусі : У 2 ч. Ч. 2. Эпоха сярэднявечча. Навучальны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці Г 05 06 «Гісторыя» / С.А. Піваварчык, Г.М. Семянчук. — Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1997. — 191 с. ; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/pivavarchyk-semianchuk-arhealogija-belarusi2.Энцыклапедычная і даведачная літаратура


 1. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1 / Рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.)
  [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 2009. — 496 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/archealogija-belarusi1.

 2. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2 / Рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.)
  [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 2011. — 464 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/archealogija-belarusi2.

 3. Брей, У. Археологический словарь / У. Брей, Д. Трамп. — М.: Прогресс, 1990. — 368 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/node/364.

 4. Археология Белоруссии : Библиографический указатель / Сост. Т.Н. Коробушкина. — Минск : Госбиблиотека БССР им. В.И. Ленина, 1988. — 164 с.


Дадатковая літаратура
Вучэбная літаратура


 1. Городцов, В.А. Руководство для археологических раскопок / В.А. Городцов. — М.: Б.и., 1914. — 64 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/gorodcov-rukovodstvo-dla-arheologicheskih-raskopok.

 2. Калечыц, А.Г. Першыя людзі на зямлі Беларусі: дапаможнік / А.Г. Калечыц. — Мінск : Беларуская навука, 2007. — 96 с. ; іл.

 3. Калядзінскі, Л. Уводзіны ў археалогію / Л. Калядзінскі. — Гродна : ТАА ЮрСаПрынт, 2012. — 240 с. ; іл.

 4. Клейн, Л.С. Археологические источники. Учебное пособие / Л.С. Клейн. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1978. — 120 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/node/369.

 5. Колосов А.В. Основы археологии. – Могилёв: МГУ им. А.А. Кулешова, 2012. – 160 с. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://libr.msu.mogilev.by/handle/123456789/1041.

 6. Левко, О.Н. Практическая археология: учеб. пособие / О.Н. Левко. — Могилёв : МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. — 256 с. ; ил.

 7. Мартынов, А.И. Методы археологического исследования: учеб. пособие для студентов вузов / А.И. Мартынов, Я.А. Шер. — М.: Высш. шк., 1989. — 223 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/martynov-sher-metody-arheologicheskogo-issledovanija.

 8. Мартынов, А.И. Археология: Учебник / А.И. Мартынов. – М. : Высш. шк., 1996.

 9. Фэйган, Б. Уводзіны ў археалогію / Б. Фэйган. — Мінск : Беларускі Фонд Сораса, 1996. — 272 с.Энцыклапедычная і даведачная літаратура


 1. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя / Рэдкал.: В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 1993. — 702 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/archealogija-i-numizmatyka-belarusi.

 2. Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь / склад. В.Я. Абламскі, І.М. Чарняўскі, Ю.А. Барысюк. — Мінск : БелТА, 2009. — 684 с.; іл.

 3. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць. — Мінск: БелСЭ, 1985. — 496 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/node/367.

 4. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць. — Мінск: БелСЭ, 1985. — 383 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-zbor-pomnikau-gomelskaya.

 5. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць. — Мінск: БелСЭ, 1986. — 371 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-zbor-pomnikau-grodzenskaja.

 6. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Магілёўская вобласць. — Мінск: БелСЭ, 1986. — 408 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-zbor-pomnikau-magileuskaya.

 7. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінск. — Мінск: БелСЭ, 1988. — 333 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-zbor-pomnikau-minsk.

 8. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць. Кн. 1. — Мінск: БелСЭ, 1987. — 284 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-zbor-pomnikau-minskaja1.

 9. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць. Кн. 2. — Мінск: БелСЭ, 1987. — 308 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-zbor-pomnikau-minskaja2.

 10. Матюшин, Г.Н. Археологический словарь / Г.Н. Матюшин. — М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. — 304 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/matjushin-arheologicheskij-slovar.

 11. Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область. — Минск: БелСЭ, 1990. — 424 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-zbor-pomnikau-brestskaja.Манаграфіі і абагульняючыя выданні


 1. Алексеев, Л.В. Полоцкая земля в IX–XIII вв. (Очерки истории Северной Белоруссии) / Л.В. Алексеев. — М.: Наука, 1966. — 295 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/alekseev-polockaja-zemla.

 2. Алексеев, Л.В. Смоленская земля в IX–XIII вв. Очерки истории Смоленщины и Восточной Белоруссии / Л.В. Алексеев. — М.: Наука, 1980. — 261 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/alekseev-smolenskaja-zemla.

 3. Алексеев, Л.В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии, культуры: в 2 кн. / Л.В. Алексеев. — М.: Наука, 2006. — Кн. 1. — 2006. — 289 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/alekseev-zapadnyje1.

 4. Алексеев, Л.В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии, культуры: в 2 кн. / Л.В. Алексеев. — М.: Наука, 2006. — Кн. 2. — 2006. — 167 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/alekseev-zapadnyje2.

 5. Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 1. Каменны і бронзавы вякі / Э.М. Зайкоўскі, У.Ф. Ісаенка, А.Г. Калечыц [і інш.]; пад рэд. М.М. Чарняўскага, А.Г. Калечыц. — Мінск : Бел. навука, 1997. — 424 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-archbel1.htm.

 6. Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча / А.А. Егарэйчанка, В.І. Шадыра, В.С. Вяргей [і інш.]; пад рэд. В.І. Шадыры, В.С. Вяргей. — Мінск : Бел. навука, 1999. — 502 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/l-archeology.htm.

 7. Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 3. Сярэдневяковы перыяд (IX — XIII стст.) / Я.Г. Звяруга, Т.М. Каробушкіна, П.Ф. Лысенка, Г.В. Штыхаў; Навук. рэд. П.Ф. Лысенка. — Мінск : Бел. навука, 2000. — 554 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-archbel3.htm.

 8. Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 4. Помнікі XIV — XVIII стст. / В.М. Ляўко, М.Ф. Гурын, Ю.А. Заяц і інш.; Пад рэд. В.М. Ляўко і інш. — Мінск : Бел. навука, 2001. — 597 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-archbel4.htm.

 9. Археологическое наследие Беларуси; сост., авт. вступ. ст. О.Н. Левко. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 192 с. ; ил.

 10. Археология СССР. Т. 13. Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. — первой половине I тысячелетия н.э. / В.И. Бидзиля [и др.]; Отв. ред. И.П. Русанова, Э.А. Сымонович; Редкол.: Б.А. Рыбаков (гл. ред.) [и др.]. — М.: Наука, 1993. — 328 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-archsssr13.htm.

 11. Археология СССР. Т. 14. Седов, В.В. Восточные славяне в VI — XIII вв. / Отв. ред. Б.А. Рыбаков. — М.: Наука, 1982. — 327 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-archsssr14.htm.

 12. Археология СССР. Т. 15. Древняя Русь. Город. Замок. Село / Г.В. Борисевич [и др.]; Отв. ред. Б.А. Колчин; Редкол.: Б.А. Рыбаков (гл. ред.) [и др.]. — М.: Наука, 1985. — 431 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-archsssr15.htm.

 13. Археология СССР. Т. 16. Древняя Русь. Быт и культура / Д.А. Беленькая [и др.]; Отв. ред. тома Б.А. Колчин, Т.И. Макарова; Редкол.: Б.А. Рыбаков (гл. ред.) [и др.]. — М.: Наука, 1997. — 368 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-archsssr16.htm.

 14. Археология СССР. Т. 17. Финно-угры и балты в эпоху средневековья / Л.А. Голубева [и др.]; Отв. ред. тома В.В. Седов; Редкол.: Б.А. Рыбаков (гл. ред.) [и др.]. — М.: Наука, 1987. — 510 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-archsssr17.htm.

 15. Белорусская археология : Достижения археологов за годы Советской власти / В.Ф. Исаенко [и др.]. — Минск : Наука и техника, 1987. — 127 с. ; ил.

 16. Воронин, Н.Н. Древнее Гродно (По материалам археологических раскопок 1932–1949 гг.) / Н.Н. Воронин. — Москва: Издательство АН СССР, 1954. — 239 с.; ил. — (Материалы и исследования по археологии СССР — № 41) — (Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. Т. III). // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/voronin-grodno.

 17. Вяргей, B.C. Археалагічная навука ў Беларускай ССР : 1919–1941 гг. / В.С. Вяргей. — Мінск : Навука і тэхніка, 1992. — 144 с.

 18. Гуревич, Ф.Д. Древности Белорусского Понеманья / Ф.Д. Гуревич. — Москва — Ленинград: АН СССР, 1962. — 222 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/gurevich-drevnosti-belorusskogo.

 19. Гуревич, Ф.Д. Древний Новогрудок (посад — окольный город) / Ф.Д. Гуревич. — Ленинград: Наука, 1991. — 159 с. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/gurevich-drevnij-novogrudok.

 20. Гурин, М.Ф. Древнее железо Белорусского Поднепровья (I тысячелетие н.э.) / М.Ф. Гурин. — Минск: Наука и техника, 1982. — 126 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/gurin-drevnee-zhelezo.

 21. Гурин М.Ф. Кузнечное ремесло Полоцкой земли. IX–XIII вв. / М.Ф. Гурин. — Минск: Наука и техника, 1987. — 151 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/gurin-kuznechnoje-remeslo.

 22. Друцк: Друцк и Друцкая волость (княжество) в IX–XII вв., летопись древних слоев, князья Друкцие и их владения в ХIII–XVIII вв., ремесло, промыслы, торговля (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), памятники архитектуры и объекты туризма / О.Н. Левко [и др.]; редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.); науч. ред. О.Н. Левко. — Минск : Беларуская навука, 2014. — 619 с. ; ил.

 23. Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX–XVIII стст.) / Д. У. Дук. — Наваполацк: ПДУ, 2010. — 180 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/608.

 24. Дучыц, Л.У. Браслаўскае Паазер’е ў ІХ–XIV стст.: Гіст.-арх. нарыс / Л.У. Дучыц / Пад рэд. Г.В. Штыхава. — Мінск : Навука і тэхніка, 1991. — 120 с. ; іл.

 25. Егорейченко, А.А. Культуры штрихованной керамики / А.А. Егорейченко. — Минск: БГУ, 2006. — 207 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/jegorejchenko-kultury.

 26. Емяльянчык, В. Праблемы і перспектывы палеадэмаграфічных даследаванняў у Беларусі / В. Емяльянчык // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2006. — Вып. 21. — С. 148–154.

 27. Заяц, Ю.А. Заславль Х–XVIII вв.: Историко-археологический очерк. — Минск: Наука и техника, 1987. — 63 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/zajac-zaslavl.

 28. Заяц, Ю.А. Заславль в эпоху феодализма / Ю.А. Заяц. — Минск: Наука и техника, 1995. — 207 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/zajac-zaslavl-v-epohu-feodalizma.

 29. Зверуго, Я.Г. Древний Волковыск (X–XIV вв.) / Я.Г. Зверуго. — Минск: Наука и техника, 1975. — 144 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/zverugo-volkovysk.

 30. Зверуго, Я.Г. Верхнее Понеманье в IX–XIII вв. / Я.Г. Зверуго. — Минск: Наука и техника, 1989. — 208 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/zverugo-verhnee-ponemanje.

 31. Звяруга, Я.Г. Беларускае Павілле у жалезным веку і раннім сярэднявякоўі / Я.Г. Звяруга. — Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2005. — 174 с.; іл. (Матэрыялы па археологіі Беларусі. — 2005. — Вып. 10). // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/mab10.

 32. Исаенко, В.Ф. Неолит Припятского Полесья / В.Ф. Исаенко. — Мн., 1976.

 33. Калечыц, А.Г. Палеалітычныя помнікі Беларусі (культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц) / А.Г. Калечыц, А.У. Коласаў, В.С. Абухоўскі. — Мінск : Беларуская навука, 2010. — 323 с. ; іл.

 34. Калечиц, Е.Г. Палеолит Беларуси в свете новых данных / Е.Г. Калечиц // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2010. — Вып. 18. Даследаванні каменнага і бронзавага вякоў. Да юбілеяў У.Ф. Ісаенкі і М.М. Чарняўскага. — С. 37–44. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/kalechyc-paleolit-belarusi.

 35. Каханоўскі, Г.А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства ў XIV–XIX ст. / Г.А. Каханоўскі. — Мінск, 1984.

 36. Квятковская, А.В. Ятвяжские могильники Беларуси (к. ХI–XVII вв.) / А.В. Квятковская. — Вільнюс : Diemedžio, 1998. — 327 с. ; ил.

 37. Копытин, В.Ф. Памятники финального палеолита и мезолита Верхнего Поднепровья / В.Ф. Копытин. — Могилёв : Б.и., 1991. — 87 с. : ил.

 38. Коробушкина, Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в X–XIII вв. / Т.Н. Коробушкина. — Минск, 1979.

 39. Краўцэвіч, А. Гарады і замкі Беларускага Панямоння XIV–XVIII стст.: планіроўка, культурны слой / А.К. Краўцэвіч. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 171 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/kraucevich-garady.

 40. Ксензов, В.П. Палеолит и мезолит Белорусского Поднепровья / В.П. Ксензов. — Минск, 1988.

 41. Курапаты: артыкулы, навуковая справаздача, фотаздымкі / З. Пазняк, Я. Шмыгалёў, М. Крывальцэвіч, А. Іоў. — выд. 2-е, пашыр. — Мінск : Тэхналогія, 1994. — 180 с. ; іл.

 42. Левко, О.Н. Витебск / О.Н. Левко. — Минск : Беларуская навука, 2010. — 335 с. ; ил.

 43. Левко, О.Н. Средневековое гончарство северо-восточной Белоруссии / О.Н. Левко. — Минск : Навука і тэхніка, 1992. — 127 с. ; ил.

 44. Левко, О.Н. Средневековые территориально-административные центры северо-восточной Беларуси: Формирование и развитие / О.Н. Левко. — Минск: Беларуская навука, 2004. — 280 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/levko-srednevekovyje.

 45. Лысенко, П.Ф. Города Туровской земли / П.Ф. Лысенко. — Минск., 1974.

 46. Лысенко, П.Ф. Берестье / П.Ф. Лысенко. — Минск, 1985.

 47. Лысенко, П.Ф. Дреговичи / П.Ф. Лысенко. — Минск, 1991.

 48. Лысенко, П.Ф. Древний Пинск / П.Ф. Лысенко. — Минск, 1999.

 49. Медведев, А.М. Беларуское Понеманье в раннем железном веке (I тысячелетие до н.э.–5 в. н.э.) / А.М. Медведев. — Минск: Б.и., 1996. — 200 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/medvedev-belorusskoje-ponemanje.

 50. Мельниковская, О.Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке / О.Н. Мельниковская. — М.: Наука, 1967. — 195 с. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/melnikovskaja-plemena-juzhnoj-belorussii.

 51. Митрофанов, А.Г. Железный век средней Белоруссии (VII-VI вв. до н.э. — VIII в. н.э) / А.Г. Митрофанов. — Минск: Наука и техника, 1978. — 160 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/mitrofanov-zheleznyj-vek.

 52. Монгайт, А.Л. Археология Западной Европы. Т. 1. Каменный век. — М.: Наука, 1973. — 355 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-west1.htm.

 53. Монгайт, А.Л. Археология Западной Европы. Т. 2. Бронзовый и железный века. — М.: Наука, 1974. — 408 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-west2.htm.

 54. Нарматыўныя дакументы па правядзенню археалагічных даследаванняў. — Мінск: Беларуская навука, 2006. — 73 с. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-doc.htm.

 55. Очерки по археологии Белоруссии. Ч. 1 / Редкол.: В.Ф. Исаенко [и др.] — Мн.: Наука и техника, 1970. — 272 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-narysyarchbel1.htm.

 56. Очерки по археологии Белоруссии. Ч. 2. — Мн.: Наука и техника, 1972. — 248 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-narysyarchbel2.htm.

 57. Поболь, Л.Д. Славянские древности Белоруссии / Л.Д. Поболь. — Минск, 1971.

 58. Покровский, Ф.В. Археологическая карта Виленской губернии / Ф.В. Покровский. — Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1893. — XVIII с. + 163 c. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/pokrovskij-arheologicheskaja-karta.

 59. Покровский, Ф.В. Археологическая экскурсия по Виленской губернии / Ф.В. Покровский. — Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1893. — 50 c. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/pokrovskij-arheologicheskaja-ekskursija.

 60. Покровский, Ф.В. Археологическая карта Гродненской губернии / Ф.В. Покровский. — Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1895. — 165 с. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-pokrovsky-grodno.htm.

 61. Покровский, Ф.В. Археологическая карта Ковенской губернии / Ф.В. Покровский. — Вильна : Типография А.Г. Сыркина, 1899. — 161 с. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/arheologicheskaja-karta-kovenskoj.

 62. Поликарпович, К.М. Палеолит Верхнего Поднепровья / К.М. Поликарпович. — Минск: Наука и техника, 1968. — 204 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/polikarpovich-paleolit.

 63. Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX–XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV–XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке / О.Н. Левко [и др.]; редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.); науч. ред. О.Н. Левко. — Минск: Беларуская навука, 2012. — 743 с. ; ил.

 64. Рыбаков, Б.А. Ремесло древней Руси / Б.А. Рыбаков. — М.: Издательство АН СССР, 1948. — 802 с. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/rybakov-remeslo.

 65. Сапунов, А.П. Двинские, или Борисовы камни / А.П. Сапунов. — Витебск: Типография Витебского губернского правления, 1890. — 31 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/sapunov-borisovy-kamni.

 66. Сапунов, А.П. Река Западная Двина / А.П. Сапунов. — Витебск.: Типо-литография Г.А. Малкина, 1893. — IV с. + 512 с. + LXXII с. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-sapunov-dvina.htm.

 67. Сементовский, А.М. Белорусские древности / А.М. Сементовский. — СПб.: Типо-литография Н. Стефанова, 1890. — XII с.+137 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-sement.htm.

 68. Сярэдневяковыя старажытнасці Беларусі: Новыя матэрыялы і даследаванні / Пад рэд. В.М. Ляўко. — Мінск : Навука і тэхніка, 1993. — 148 с. ; іл.

 69. Тарасаў, С.В. Полацк IX–XVII стст.: гісторыя і тапаграфія / С.В. Тарасаў. — 2-е выд. — Мінск : Беларуская навука, 2001. — 183 с. ; іл.

 70. Татур, Г.Х. Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии и её археологическое значение / Г.Х. Татур. — Минск: Губернская типография, 1892. — II с.+276 с. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/a-tatur.htm.

 71. Ткачёв, М.А. Замки Беларуси / М.А. Ткачёв. — Минск : Беларусь, 2002. — 200 с.; ил.

 72. Ткачоў, М.А. Замкі і людзі / М.А. Ткачоў. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 184 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/tkachou-zamki-ludzi.

 73. Трусов, О.А. Памятники монументального зодчества Белоруссии XI–XVII вв. / О.А. Трусов. — Минск, 1988.

 74. Хозераў, І.М. Да пытаньня аб Спасаўскай царкве ў Полацку / І.М. Хозераў // Гістарычна-археалагічны зборнік — 1927. — Вып. 1. — С. 270-292. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/hozerau-da-pytanna.

 75. Хозераў, І.М. Полацкае будаўніцтва старадаўняга перыяду / І.М. Хозераў. — М.а.: в.а., г.а. — 21 с.; іл. — (Адбітак са зборніка «Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва»).// [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/hozerau-polackae-budaunictva.

 76. Чарняўскі, М.М. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі / М.М. Чарняўскі. — Мінск: Народная асвета, 1981. — 64 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/charniauski-bronza.

 77. Чарняўскі, М.М. Каменны век Беларусі: ілюстраваны канспект лекцый / М. Чарняўскі. — Мінск : Тэхналогія, 2011. — 135 с. ; іл.

 78. Шаблюк, В.У. Сельскія паселішчы Верхняга Панямоння XIV–XVIII стст. / В.У. Шаблюк. — Мінск: Беларуская навука, 1996. — 119 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/shabluk-selskija-paselishchy.

 79. Шадыро, В.И. Ранний железный век Северной Белоруссии / В.И. Шадыро. — Минск, 1985.

 80. Шмидт, Е.А. Кривичи Смоленского Поднепровья и Подвинья (в свете археологических данных) / Е.А. Шмидт. — Смоленск: Б.и., 2012. — 168 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/shmidt-krivichi.

 81. Штыхов, Г.В. Древний Полоцк (IX–XIII вв.). — Минск: Наука и техника, 1975. — 136 с.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/shtyhov-dr-polock.

 82. Штыхов, Г.В. Города Полоцкой земли (IX–XIII вв.) / Г.В. Штыхов. — Минск: Наука и техника, 1978. — 160 с.; ил// [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/shtyhov-goroda.

 83. Штыхаў, Г.В. Крывічы: Па матэрыялах раскопак курганоў у Паўночнай Беларусі / Г.В. Штыхаў. — Мінск: Навука і тэхніка, 1992. — 191 с.; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/shtyhau-kryvichy.

 84. Штыхаў, Г.В. Археолагі дапаўняюць летапісцаў / Г.В. Штыхаў. — Мінск : Беларуская навука, 2009. — 149 с. ; іл.Навукова-папулярная літаратура


 1. Крывальцевіч, М. Археалягічныя адкрыцьці сьвету / М. Крывальцэвіч. — Мінск : Athenaeum, 2000. — 124 с. + XVI с; іл. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/a-kryvalc.htm.

 2. Чубур, А.А. Константин Михайлович Поликарпович: жизнь, открытия, ученики / А.А. Чубур. — Минск: Беларуская навука, 2009. — 216 c.; ил. // [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступа: http://adverbum.org/ru/chubur-polikarpovich.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 13273
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал