Задачы па курсе агульнай фізікі квантавая фізіка


Энергія сувязі атамных ядзерстаронка6/6
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6

16. Энергія сувязі атамных ядзер

Радыус атамнага ядра , дзе .

Дэфект масы атамнага ядра .

Энергія сувязі атамнага ядра ці , дзе - энергетычны эквівалент.

Удзельная энергія сувязі .
Прыклад 1. Ацаніць шчыльнасць ядзернга рэчыва пры ўмове, што атамныя ядры валодаюць шчыльнай упакоўкай нуклонаў.

Дадзена: А - масавы лік

 - ?


Рашэнне. Шчыльнасць рэчыва , дзе - маса ядра, - аб’ём ядра, - маса нуклона. Радыус атамнага ядра . Такім чынам, шчыльнасць ядзернага рэчыва .

Лікавае значэнне: .Прыклад 2. Вызначыць удзельную энергію сувязі ядра ізатопу кіслароду .

Дадзена: Z = 8, A = 16

Eуд - ?Рашэнне. Удзельная энергія сувязі атамнага ядра , дзе . Дэфект масы атамнага ядра . У выніку атрымліваем, што ўдзельная энергія . З табліц знаходзім масы часціц і ізатопаў у а.а.м.:

Лікавае значэнне: .Прыклад 3. Знайсці энергію сувязі -часціцы ў ядры ізатопу бору .

Дадзена: - ізатоп бору, - альфа-часціца

Есув - ?Рашэнне. Можна ўявіць, што ядро ізатопу бора складаеца з ядра ізатопу літыю і альфа-часціца . У сувязі з гэтым маса альфа-часціцы ў звязанным стане . У свабодным стане маса альфа-часціцы ( з табліцы). Такім чынам, энергія сувязі альфа-часціцы ў ядры ізатопу бору залежыць ад рознасці мас і роўная .
16.1. Вызначыць нуклонны склад ядзер ізатопаў

16.2. Ацаніць радыус ядра ізатопу свінцу

16.3. У якога ізатопу радыус ядра ў два разы большы, чым у дэйтэрыю?

16.4. Якую частку масы атама ізатопу палонію складае маса яго электроннай абалонкі?

16.5. Прыродны бор з атамнай масай 10,811 складаецца з двух ізатопаў: і . Вызначыць іх працэнтны склад.

16.6. Вызначыць дэфект масы ізатопу гелію .

16.7. Вызначыць энергію сувязі ядра ізатопу бору .

16.8. Знайсці ўдзельную энергію сувязі ядра ізатопу азоту .

16.9. Знайсці ўдзельныя энергіі сувязі ядзер ізатопаў вадароду і гелію і вызначыць, якое ядро з’яўляецца больш устойлівым.

16.10. Вызначыць энергію сувязі нейтрона ў ядры ізатопу берылію .

16.11. Вызначыць энергію, неабходную для дзялення ядра ізатопу кіслароду на чатыры аднолькавыя часціцы.

16.12. Вызначыць масу ізатопу вугляроду , калі вядома, што яго ўдзельная энергія сувязі роўная 7,68МэВ.

16.13. Удзельная энергія сувязі ядра ізатопу кіслароду роўная 7,767МэВ, ядра ізатопу фтору - 7,779МэВ. Вызначыць мінімальную энергію, якую неабходна затраціць, каб адарваць пратон ад ядра фтору.

16.14. У выніку -распаду ядра ізатопу радыю -часціца набывае энергію 28,3МэВ. Чаму роўная скорасць -часціцы, калі энергія сувязі ізатопу радыю 1731,6МэВ, а ізатопу радону 1708,2МэВ?

16.15. Прыроднае хімічна чыстае рэчыва складаецца з двух ізатопаў з атамнымі масамі 68,926а.а.м. і 70,925а.а.м. Знайсці атамную масу гэтага рэчыва і долю ў ім другога ізатопу, калі доля першага ізатопу складае 60,2%.

16.16. Ядра ізатопаў вісмуту выкідваюць -часціцы. Вызначыць скорасць гэтых -часціц, якая адпавядае іх гранічнай кінетычнай энергіі.

16.17. Знайсці энергію сувязі ядра, якое мае аднолькавы лік пратонаў і нейтронаў і радыус, у паўтара раза меньшы радыуса ядра ізатопу алюмінію .

16.18. Ацаніць дыяметр шара, які пры ядзернай шчыльнасці рэчыва меў бы масу, роўную масе Сонца.

16.19. Ядро ізатопу натрыю выкідвае -квант з энергіяй 20кэВ і ў выніку аддачы атрымлівае энергію, якая складае 5,5% энергіі -кванта. Знайсці скорасць ядра аддачы.

16.20. Знайсці рознасць энергій сувязі нейтрона і пратона ў ядры ізатопу азоту .


17. Прыродная радыеактыўнасць

Схемы -распаду: ; --распаду: ; +-распаду: .

Законы захавання: ліку нуклонаў А12 = А34 і зараду Z1+Z2 = Z3+Z4.

Закон радыеактыўнага распаду ў дыферэнцыяльнай форме: , дзе  - пастаянная радыеактыўнага распаду.

Закон радыеактыўнага распаду ў інтэгральнай форме: , дзе N0 – колькасць радыеактыўных атамаў у пачатковы момант часу (t = 0), N – колькасць атамаў, якія не распаліся да моманту часу t.

Сувязь паміж перыядам паўраспаду і пастаяннай радыеактыўнага распаду .

Велічыня - сярэдні час жыцця радыеактыўных атамаў.

Актыўнасць радыеактыўнага прэпарату , якая змяняецца па экспаненцыяльнаму закону: , дзе - актыўнасць прэпарату ў пачатковы момант часу (t = 0).

Удзельная актыўнасць радыеактыўнага прэпарату .

Умова радыеактыўнай раўнавагі для сумесі шэрагу радыеактыўных ізатопаў, якія ўзнікаюць паслядоўна адзін з другога: .


Прыклад 1. З часам колькасць радыеактыўных ядзер ізатопу стронцыю паменшылася ўдвая. Знайсці пастаянную радыеактыўнага распаду гэтага ізатопу.

Дадзена: Т = 28 гадоў

 - ?


Рашэнне. Згодна ўмовы задачы , а час, за які лік радыеактыўных ядзер паменшыўся ўдвая роўны перыяду паўраспаду t = T. Закон радыеактыўнага распаду з улікам умовы дае , адкуль . Такім чынам, пастаянная радыеактыўнага распаду . Вядома, што 1 год  .107с.

Лікавае значэнне: .Прыклад 2. Вызначыць актыўнасць радыеактыўнага ёду масай 0,2нкг праз 10 гадзін пасля пачатку распаду.

Дадзена: m = 0,2нкг, Т = 8сут, t = 10гадз

А - ?


Рашэнне. Актыўнасць радыеактыўнага прэпарату змяняецца па закону , дзе . Колькасць радыеактыўных атамаў . Такім чынам, актыўнасць ёду .

Лікавае значэнне:Прыклад 3. Вядома, што торыевы рад заканчваецца ізатопам свінцу . Колькі свінцу на 1кг торыю будзе ў гэтай рудзе, калі яе ўзрост 5.109 гадоў?

Дадзена: TTh = 1,39.1011 гадоў, t = 5.109 гадоў

m - ?


Рашэнне. З часам маса радыеактыўнага рэчыва змяншаецца па закону . Маса ізатопаў, якія распаліся з часам . Вядома, што маса рэчыва прапарцыйна малекулярнай масе, таму , адкуль маса свінцу .

Лікавае значэнне:Прыклад 4. Інтэнсіўнасць -выпраменьвання, якое стварае пунктавая ізатропная радыеактыўная крыніца на адлегласці 1м, роўная 1,5мВт/м2. Вызначыць актыўнасць гэтай крыніцы, калі энергія -кванта 1,35МэВ.

Дадзена: r = 1м, I = 1,5мВт/м2, = 1,35МэВ

А = ?


Рашэнне. Актыўнасць крыніцы . Агульная энергія выпраменьвання за час t: , дзе - плошча сферы радыусам r, на якую падаюць -кванты. Колькасць распадаў за гэты час . Такім чынам, актыўнасць крыніцы .

Лікавае значэнне: .

17.1. Ядро ізатопу кобальту выкідвае электрон. Які новы ізатоп пры гэтым утварыўся?

17.2. Які ізатоп утвараецца з ізатопу ўрану пасля трох -распадаў і двух --распадаў?

17.3. Колькі - і --распадаў адбываецца пры ператварэнні ізатопу нептунію у стабільны ізатоп вісмуту ?

17.4. Які ізатоп ператвараецца ў ізатоп гелію пасля аднаго -распаду і аднаго --распаду?

17.5. Ядро ізатопу радону знаходзілася ў стане спакою. Якую скорасць яно атрымала пасля выкіду -часціцы са скорасцю 20Мм/с?

17.6. Прэпарат з урану масай 1,5г выпраменьвае 1,86.104 -часціц за 1с. Знайсці перыяд паўраспаду гэтага ізатопу.

17.7. Знайсці ўдзельную актыўнасць ізатопу ўрану , перыяд паўраспаду якога роўны 7,1.108 гадоў.

17.8. Колькі ядзер радыеактыўнага ізатопу кальцыю масай 1мг распадаецца за суткі?

17.9. За які час у радыеактыўным рэчыве, з сярэднім часам жыцця ядраў 65,8сут, распалася 26,2% ядзер?

17.10. Перыяд паўраспаду ізатопу радыю 1600 гадоў. Якая доля радыеактыўных ядзер прэпарату з радыю распадзецца за 4800 гадоў?

17.11. Актыўнасць прэпарату торыю масай 2г роўная 25кБк. Вызначыць перыяд паўраспаду гэтага ізатопу торыю.

17.12. Вызначыць узрост драўлянага вырабу, калі вядома, што актыўнасць узору з гэтага вырабу па ізатопу вугляроду складае 1/3 актыўнасці свежай драўніны.

17.13. Колькі энергіі выпраменьвае пры -распадзе 1мг палонію за час, які роўны сярэдняму часу жыцця гэтых ядзер? Кінетычная энергія -часціц 5,5МэВ.

17.14. Вызначыць актыўнасць прэпарату радыю , які зведвае -распад, у выніку якога за 1 гадзіну выпраменьваецца 533Дж энергіі. Энергія -часціц роўная 5МэВ.

17.15. Колькі -часціц выкідвае прэпарат торыю масай 5г за суткі?

17.16. Знайсці масу кальцыю , які мае такую ж актыўнасць, як і палоній масай 3мг.

17.17. Знайсці інтэнсіўнасць -выпраменьвання на адлегласці 1м ад пунктавай ізатропнай крыніцы, актыўнасць якой роўная 95ГБк. Энергія -кванта 0,8МэВ.

17.18. За суткі актыўнасць радыеактыўнага прэпарату паменшылася з 120ГБк да 8ГБк. Вызначыць перыяд паўраспаду ізатопу, з якога выраблены дадзены прэпарат.

17.19. Вызначыць перыяд паўраспаду ізатопу ўрану , які з’яўляецца прадуктам распаду ізатопу ўрану , калі яго масавая доля ў прыродным уране роўная 5,7.10-5.

17.20. Вызначыць масу радыеактыўнай пылінкі радыю , якая за 30с на плошчы 0,5см2 флюарэсцыруючага экрана стварае 60 успышак. Экран знаходзіцца на адлегласці 1м ад пылінкі.


18. Ядзерныя рэакцыі

Схема ядзернай рэакцыі: ці скарочана .

Энергія выпраменьвання (паглынання) пры ядзернай рэакцыі ці , дзе - энергетычны эквівалент.

Энергія ядзернай рэакцыі праз кінетычныя энергіі часціц, якія удзельнічаюць у рэакцыі .

Парогавая (мінімальная) кінетычная энергія бамбардыруючай часціцы масай m, якая налятае на ядро-мішэнь масай m0 : , дзе Е – энергія ядзернай рэакцыі.
Прыклад 1. Вызначыць энергію ядзернай рэакцыі , якая прыходзіцца на адно ядро.

Дадзена: , Nя = 3

Е1 - ?Рашэнне. Энергія ядзернай рэакцыі вызначаецца па формуле . З улікам умовы задачы . Энергія, якая прыходзіцца на адно ядро .

Лікавае значэнне: .Прыклад 2. Вызначыць энергію ядзернай рэакцыі , калі вядома, што кінетычная энергія пратона роўная 5,4МэВ, гелію – 4МэВ, ядро берылію нерухома і напрамак выляту ядра гелію складае 900 з накірункам руху пратона.

Дадзена: , ЕкН = 5,45МэВ, ЕкНе = 4МэВ, ЕкВе = 0, = 900

Е - ?


Рашэнне. Выразім энергію ядзернай рэакцыі праз рознасць кінетычных энергій ядзер і часціц да рэакцыі і пасля яе: . Згодна закону захавання імпульсу . З улікам умовы задачы ( = 900) атрымліваем . У сувязі з тым, што кінетычныя энергіі ядзер меншыя іх энергій спакою (Ек<<Е0), выкарыстаем формулу , што дае , адкуль . З улікам таблічных даных . Энергія ядзернай рэакцыі .

Прыклад 3. Вызначыць энергію пазітроннага распаду ядра ізатопу азоту .

Дадзена:

Е - ?


Рашэнне. Запішам схему +-распаду ядра азоту . Ядро-мішэнь азоту нерухома, маса спакою нейтрына () , то закон захавання поўнай энергіі для дадзенага +-распаду мае выгляд: . Такім чынам энергія распаду . Калі ўлічыць, што , то .

Лікавае значэнне: .Прыклад 4. Вызначыць мінімальную энергію -кванта, неабходную для ажыццяўлення наступнай фотаядзернай рэакцыі .

Дадзена:

Еmin - ?Рашэнне. Пры мінімальнай энергіі -кванта энергія рэакцыі Е = 0. Гэта азначае, што кінетычная энергія прадуктаў распаду роўная нулю. Маса спакою -кванта . Такім чынам, .

Прыклад 5. Знайсці электрычную магутнасць атамнай электрастанцыі, якая спажывае 0,15кг урану-235 у суткі, пры ККД 25%. Пры дзяленні кожнага ядра ўрану выпраменьваецца 200МэВ энергіі.

Дадзена: m = 0,15кг, t = 1сут, = 25%, Е1 = 200МэВ

Рэ - ?Рашэнне. Карысная магутнасць атамнай электрастанцыі, якой з’яўляецца электрычная магутнасць, , дзе - затрачаная магутнасць. Энергія, якую спажывае электрастанцыя – энергія распаду ўрану-235 , дзе - колькасць ядзер, што распаліся за суткі. У выніку атрымліваем, што электрычная магутнасць .

Лікавае значэнне: .


18.1. Ядро ўрану паглынае цеплавы нейтрон. Напісаць рэакцыю.

18.2. Дапісаць абазначэнні, якіх не хапае ў наступных ядзерных рэакцыях: .

18.3. Ацаніце кінетычную энергію цеплавога нейтрона, якому адпавядае тэмпература 200С, якую лічаць пакаёвай.

18.4. Пры дзяленні аднаго ядра ўрану-235 выпраменьваецца 200МэВ энергіі. Якую долю энергіі спакою ядра ўрану складае гэта энергія?

18.5 Вызначыць энергію першай штучнай ядзернай рэакцыі , якую ажыццявіў Э.Рэзерфорд.

18.6. Вызначыць энергію ядзернай рэакцыі , калі вядома, што энергія сувязі ядра ізатопу берылію роўная 58,16МэВ, а ізатопу - 64,98МэВ.

18.7. Пры бамбардыроўцы бору -часціцамі ўзнікаюць ядры азоту . Запішыце рэакцыю і знайдзіце яе энергетычны выхад.

18.8. Вызначыць мінімальную энергію -кванта, неабходную для ажыццяўлення наступнай фотаядзернай рэакцыі .

18.9. Знайсці масу ізатопу азоту , калі вядома, што энергія ядзернай рэакцыі роўная –7,9МэВ.

18.10. Вызначыць энергію наступнай тэрмаядзернай рэакцыі .

18.11. Вызначыць сумарную кінетычную энергію прадуктаў фотаядзернай рэакцыі , якая ажыццяўляецца пад уздзеяннем -выпраменьвання з даўжынёй хвалі 0,5пм.

18.12. Вызначыць масу лёду, узятага пры тэмпературы 273К, які можна ператварыць у вадзяную пару за кошт энергіі, якая вызваляецца пры дзяленні 1г урану-235.

18.13. Электрычная магутнасць атамнай электрастанцыі 500МВт пры ККД 20%. Колькі ўрану-235 спажывыае станцыя за год? Параўнайце гэты расход урану з гадавым расходам мазуту на цеплавой электрастанцыі такой жа магутнасці пры ККД 75%. Удзельная цеплыня спальвання мазуту 40МДж/кг.

18.14. Колькі плутонію выпрацоўвае ядзерны рэактар магутнасцю 100МВт за суткі? Лічыць, што пры дзяленні аднаго ядра ўрану-238 узнікае 1,5 ядра плутонію і выпраменьваецца 200МэВ энергіі.

18.15. Пры выбуху ўранавай бомбы рэагуе 1,5кг урану-235. Вызначыць эквівалентную масу тратылу, цеплатворная здольнасць якога 4,1МДж/кг.

18.16. Які груз можна падняць на вышыню 1км за кошт энергіі, якая вызваляецца пры дзяленні 1г урану-235?

18.17. Пад ўздзеяннем -часціцы з кінетычнай энергіяй 5,5МэВ здзяйсняецца ядзерная рэакцыя , энергія якой 6,0МэВ. Знайсці кінетычную энергію нейтрона, які рухаецца пад вуглом 900 да напрамку руху -часціцы.

18.18. Знайсці парогавую энергію -часціцы для ядзернай рэакцыі .

18.19. Нейтрон з кінетычнай энергіяй 10,5МэВ вызывае ядзерную рэакцыю , парог якой роўны 6,2МэВ. Знайсці кінетычную энергію -часціцы, якая вылятае пад вуглом 900 да напрамку руху нейтрона.

18.20. Ацаніць эфектыўнасць тэрмаядзернай рэакцыі , г.зн. вызначыць у колькі разоў удзельная энергія дадзенай рэакцыі большая за ўдзельную энергію рэакцыі дзялення ўрану-235.


19. Элементарныя часціцы

Поўная энергія і імпульс элементарнай часціцы , дзе - маса часціцы,  - яе скорасць, m0 – маса спакою, с = 3.108м/с – скорасць святла ў вакууме.

Кінетычная энергія часціцы , дзе - энергія спакою часціцы.

Сувязь імпульса, кінетычнай энергіі і энергіі спакою часціцы .

Інварыантная велічыня: .
Прыклад 1. Вызначыць кінетычную энергію рэлятывісцкага пратона, які рухаецца са скорасцю 0,75с.

Дадзена: = 0,75с

Ек - ?Рашэнне. Кінетычная энергія рэлятывісцкай часціцы , дзе - поўная энергія часціцы пры . Энергія спакою . У выніку атрымліваем, што кінетычная энергія пратона .

Лікавае значэнне: .Прыклад 2. Пры --распадзе нейтрон ператвараецца ў пратон з выкідам электрона і антынейтрына. Вызначыць сумарную кінетычную энергію часціц, якія ўзніклі ў працэсе распаду. Пры гэтым лічыць, што маса спакою антынейтрына роўная нулю, а нейтрон быў у стане спакою.

Дадзена:

Ek - ?Рашэнне. Згодна закону захавання поўнай энергіі , адкуль сумарная кінетычная энергія ці .

Лікавае значэнне: .Прыклад 3. Мезон, энергія спакою якога роўная 100МэВ і ўласны час жыцця 2мкс, рухаецца ў атмасферы. Якую адлегласць ён пройдзе за час жыцця па лабараторнаму гадзінніку, калі яго поўная энергія 3ГэВ?

Дадзена: Е0 = 100МэВ, = 2мкс, Е = 3ГэВ

L -?


Рашэнне. Поўная энергія мезона , энергія спакою , іх стасунак , адкуль скорасць мезона . Час жыцця мезона па лабараторнаму гадзінніку . За гэты час мезон пройдзе адлегласць .

Прыклад 4. Піон, які знаходзіцца ў стане спакою, распадаецца на мюон і нейтрына: . Знайсці стасунак энергіі нейтрына да кінетычнай энергіі мюона.

Дадзена:Рашэнне. Энергія, якая выпраменьваецца пры дадзенай рэакцыі . З табліц знаходзім, што . Энергія выпраменьвання . Імпульс мюона , імпульс нейтрына . Імпульсы мюона і нейтрына роўныя па велічыні і супрацьлеглыя па накірунку, таму што піон, які распадаецца, знаходзіўся ў стане спакою . У сувязі з чым энергія нейтрына . Згодна закону захавання энергіі , такім чынам , адкуль кінетычная энергія мюона . Энергія нейтрына . Стасунак энергій .
19.1. Чаму роўная маса пазітрона, які рухаецца са скорасцю 0,8с?

19.2. Вызначыць масу рэлятывісцкага нейтрона, энергія якога роўная 1,6ГэВ.

19.3. Вызначыць імпульс электрона, які рухаецца са скорасцю 0,75с.

19.4. Імпульс рэлятывісцкага пратона роўны 5,3.10-20Н.с. Знайсці кінетычную энергію дадзенага пратона.

19.5. Час жыцця нейтральнага піона роўны 8.10-17с. З якой дакладнасцю можа быць вызначана яго маса?

19.6. Знайсці скорасць электрона, калі яго поўная энергія роўная 1,0МэВ.

19.7. У выніку паскарэння электрон набыў кінетычную энергію, якая роўная 0,75МэВ. Вызначыць скорасць электрона.

19.8. Электрон рухаецца са скорасцю 0,9с. Якая хібнасць будзе дапушчана, калі пры вызначэнні кінетычнай энергіі электрона выкарыстаць класічную тэорыю?

19.9. Электрон у выніку паскарэння набыў імпульс роўны 3,5.10-22Н.с. Вызначыць рознасць патэнцыялаў, якую прайшоў электрон.

19.10. Эксперымент паказаў, што нейтральны піон (Е0 = 135МэВ) поўная энергія якога 3,5ГэВ па лабараторнаму гадзінніку існуе 2,1.10-15с. Вызначыць уласны час жыцця піона.

19.11. Павольны +-мезон з уласным часам жыцця роўным 25нс валодае кінетычнай энергіяй, якая ў 1,5 раза большая за яго энергію спакою. Якую адлегласць пройдзе піон за час жыцця па лабараторнаму гадзінніку?

19.12. Электрон быў паскораны рознасцю патэнцыялаў 0,8МВ. Вызначыць стасунак е/m для гэтага рэлятывісцкага электрона.

19.13. Лямбда-гіперон (Е0 = 1116МэВ), які валодае імпульсам 1,5.10-18Н.с, праходзіць адлегласць ад месца нараджэння да месца распаду роўную 0,8м. Вызначыць час жыцця гэтага лямбда-гіперона.

19.14. У выніку анігіляцыі пара электрон-пазітрон ператварылася ў два аднолькавых фатона. Знайсці даўжыню хвалі фатона, калі электрон і пазітрон валодаюць аднолькавай кінетычнай энергіяй роўнай 300кэВ.

19.15. Пара электрон-пазітрон ўтвараецца з фатона, энергія якога роўная 2,8МэВ. Чаму роўная кінетычная энергія гэтай пары часціц у момант яе ўзнікнення?

19.16. Нейтральны 0-мезон, які знаходзіцца ў стане спакою, ператвараецца ў два аднолькавых фатона. Знайсці энергію фатона, калі маса спакою 0-мезона роўная 264m0e, дзе m0e – маса спакою электрона.

19.17. Пры аб’яднанні мала рухомых нейтрона і антынейтрона ўзнікаюць два аднолькавых фатона. Вызначыць частату фатона, які ўзнікае ў гэтым працэсе.

19.18. Вядома, што ядзерныя сілы носяць абменны характар. Часціцамі-пераносчыкамі гэтага ўзаемадзеяння з’яўляюцца віртуальныя -мезоны. Вызначыць комптанаўскую даўжыню хвалі піона.

19.19. За час свайго існавання мюон праляцеў у нерухомай сістэме адліку 2км. Чаму роўны ўласны час жыцця мюона, калі скорасць яго руху 0,95с?

19.20. Нейтральны піон распаўся на ляту на два аднолькавых фатона. Знайсці кінетычную энергію піона, калі вугал разлёту фатонаў роўны 900.


20. Эксперыментальныя метады ядзернай фізікі

Сіла Лорэнца , дзе  - вугал паміж напрамкам індукцыі магнітнага поля і накірункам руху зараджанай часціцы.

Накіраванасць выпраменьвання Вавілава-Чаранкова , дзе  - вугал паміж напрамкам выпраменьвання і вектарам скорасці часціцы, якая рухаецца ў асяроддзі з паказчыкам праламлення n.
Прыклад 1. Электрон улятае ў камеру Вільсана, якая знаходзіцца ў аднародным магнітным полі з індукцыяй 10Тл. Вызначыць імпульс электрона, калі радыус крывізны яго трэка роўны 2м.

Дадзена: В = 10Тл, R = 2м

р - ?


Рашэнне. На электрон дейнічае сіла Лорэнца . Пры ўмове, што , . Згодна другога закону Ньютана , дзе - цэнтраімклівае паскарэнне. У выніку , адкуль імпульс электрона .

Лікавае значэнне: .Прыклад 2. Рознасць патэнцыялаў паміж дуантамі цыклатрона роўная 20кВ. Індукцыя магнітнага поля 0,7Тл. Вызначыць радыус траекторыі пратона ўнутры цыклатрона пасля трох поўных абаротаў.

Дадзена: U = 20кВ, В = 0,7Тл, n = 3

R - ?


Рашэнне. Пад уздзеяннем электрычнага поля пратон набывае энергію , дзе - колькасць пралётаў паміж дуантамі. Пад уздзеяннем магнітнага поля ( ) пратон набывае цэнтраімклівае паскарэнне , адкуль . Для класічнага пратона , што дае . Такім чынам, радыус траекторыі пратона .

Лікавае значэнне: .Прыклад 3. Якую найменшую скорасць павінен мець электрон, каб пры яго праходжанні праз рэчыва з паказчыкам праламлення 1,5 узнікла выпраменьванне Вавілава-Чаранкова?

Дадзена: n = 1,5

min - ?Рашэнне. Накіраванасць выпраменьвання Вавілава-Чаранкова вызначаецца роўнасцю , адкуль скорасць руху электрона . З атрыманага выразу бачна, што , калі . Такім чынам, мінімальная скорасць электрона .
Лікавае значэнне: .

Прыклад 4. Дэйтоны, паскораныя сінхрафазатронам, набылі кінетычную энергію, роўную 200МэВ. Знайсці скорасць гэтых часціц.

Дадзена: Ек = 200МэВ

 - ?


Рашэнне. Кінетычная энергія рэлятывісцкай часціцы , дзе - поўная энергія і энергія спакою часціцы. Маса часціцы . У выніку атрымліваем, што , адкуль . Для дэйтона энергія спакою . Такім чынам, . Скорасць дэйтона .
20.1. Зараджаная часціца рухаецца ў аднародным магнітным полі (В = 0,5Тл) па акружнасці радыусам 0,1м. Скорасць часціцы 2,4Мм/с. Знайсці стасунак зарада гэтай часціцы да яе масы.

20.2. Праз лічыльнік Гейгера-Мюлера праходзіць 108 часціц за адзін разрад. Вызначыць сярэдні ток лічыльніка, калі за мінуту адбываецца 600 разрадаў.

20.3. Вызначыць энергію электрона, радыус крывізны трэка якога ў камеры Вільсана роўны 2м. Камера змешчана ў аднароднае магнітнае поле з індукцыяй 1Тл.

20.4. Ціск насычанай пары пры тэмпературы 200С у цыліндрычнай камеры Вільсана вышынёй 2см роўны 2,3кПа. Вызначыць масу вады ў камеры, калі плошча яе асновы 75см2.

20.5. Сцынцыляцыйны лічыльнік знаходзіцца на адлегласці 2см ад радыеактыўнага прэпарата. На экране лічыльніка плошчай 3мм2 за 1мін назіраецца 50 успышак. Вызначыць актыўнасць гэтага прэпарата.

20.6. Знайсці найменшую рознасць патэнцыялаў, якая паскарае электроны, каб у асяроддзі з паказчыкам праламлення 1,5 узнікла выпраменьванне Вавілава-Чаранкова.

20.7. Якім павінен быць найменшы імпульс электрона, каб выпраменьванне Вавілава-Чаранкова можна было назіраць у кварцы?

20.8. Колькі малекул AgBr можа актывізаваць у фотаэмульсіі -часціца з энергіяй 6МэВ? Парогавая даўжыня хвалі для бромістага серабра 600нм.

20.9. У іанізацыйнай камеры ёмістасцю 3пФ у выніку апраменьвання напружанне зменшылася на 30В за 1мс. Чаму роўны імпульс току, які ўзнікае пры іанізацыі?

20.10. Вызначыць вугал паміж напрамкам выпраменьвання Вавілава-Чаранкова і вектарам скорасці электрона ў рэчыве з паказчыкам праламлення 1,5. Кінетычная энергія электрона 0,5МэВ.

20.11. Вызначыць індукцыю аднароднага магнітнага поля, у якім знаходзіцца камера Вільсана, калі трэк электрона ў камеры ўяўляе дугу акружнасці радыусам 10см. Кінетычная энергія электрона 250МэВ.

20.12. Лічыльнік Гейгера-Мюлера фіксуе 1000 часціц у секунду. Распазнавальны час лічыльніка роўны 0,2мс. Колькі часціц прайшло праз лічыльнік за 1с?

20.13. У іанізацыйнай камеры, запоўненай паветрам пры нармальным атмасферным ціску, сярэдні прабег касмічнай часціцы 5,1см, пры гэтым на прамежку ў 1см яна стварае 60 пар іонаў.Вызначыць колькасць часціц, якія прайшлі праз камеру, калі змяненне патэнцыялу збіраючага электрода, ёмістасць якога 12пФ, роўнае 2,5В.

20.14. Фон лічыльніка Гейгера-Мюлера ад касмічных прамянёў складае 80 імпульсаў за 1мін. Слабая радыеактыўная крыніца дае 10 імпульсаў за 1мін. Колькі адлікаў трэба зрабіць па лічыльніку, каб ведаць інтэнсіўнасць выпраменьвання з дакладнасцю да 10%?

20.15. Вызначыць час паскарэння пратонаў у лінейным паскаральніку да энергіі 15МэВ, калі пачатковая энергія пратонаў 5МэВ. Пры частаце 100МГц напружанне паскараючага поля 200кВ.

20.16. У цыклатроне, з максімальным радыусам крывізны траекторыі пратонаў роўным 0,35м, частата змянення патэнцыялу паміж дуантамі 13,8МГц. Вызначыць магнітную індукцыю поля цыклатрона.

20.17. Вызначыць частату генератара цыклатрона, які паскарае дэйтоны да энергіі 2МэВ пры максімальным радыусе крывізны іх траекторыі 0,49м.

20.18. Сінхрафазатрон надае пратонам кінетычную энергію 8ГэВ. Знайсці стасунак рэлятывісцкай масы пратона да яго масы спакою.

20.19. Якую кінетычную энергію можа атрымаць -часціца ў цыклатроне, калі адноснае павелічэнне масы часціцы не павінна перавышаць 6%?

20.20. У фазатроне пры паскарэнні пратонаў перыяд паскараючага поля змяняецца ад 40нс да 50нс. Знайсці кінетычную энергію пратонаў, якія вылятаюць з гэтага паскаральніка.Літаратура:

1. Зборнік задач па курсе агульнай фізікі:Вучэб.дапам./Пад рэд. М.С.Цэдрыка.-Мн.:Выш.шк.,1993.-276с.

2. Сборник задач по общему курсу физики. Атомная физика. Физика ядра и элементарных частиц./Под ред. Д.В.Сивухина.-М.:Наука,1981.-224с.

3. Иродов И.Е. Задачи по квантовой физике: Учеб.пособ.-М.:Высш.шк.,1991.-175с.

4. Ландсберг Г.С. Оптика.-М.:Наука,1976.-928с.

5. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.3. Квантовая физика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц.-М.:Наука,1982.-304с.

6. Бондар В.А., Федаркоў Ч.М. Курс агульнай фізікі: Квантавая фізіка: Вучэб.дапам.-Мн.:БДПУ,1999.-222с.

7.ГершензонЕ.М., Малов Н.Н., Мансуров А.Н. Оптика и атомная физика: Учеб.пособ.-М.:Академия,2000.-408с.

8. Сивухин Д.В. Общий курс физики: Учеб.пособ. В 5т. Т.V. Атомная и ядерная физика.-М.:Физматлит,2002.-784с.

9. Курс физики: Учеб.пособ. В 2т./Под ред. В.Н.Лозовского.-М.:СПб. “Лань”,2003.-592с.

10. Трофимова Т.И. Физика в таблицах и формулах: Учеб.пособ.-М.:Дрофа,2004.-432с.

11. Грабовский Р.И. Курс физики. 8-е изд.-М.:СПб.”Лань”,2005.-608с.

12. Леденев А.Н. Физика. В 5кн. Кн.5. Основы квантовой физики.-М.:Физматлит,2005.-248с.

13. Бояркин О.М. Физика элементарных частиц: Учеб.пособ.-Мн.:БГПУ,2005.-248с.


Адказы
1.1. r(,T) = 0. 1.2. R = r0/. 1.3. Павялічыцца ў 3 разы. 1.4. 200К. 1.5. 0,23. 1.6. 6см2. 1.7. 1кДж. 1.8. 9,4мкм. 1.9. 509нм. 1.10. 4.1013Вт/м3. 1.11. 3,3кДж. 1.12. 1,47. 1.13. 470К. 1.14. 1,4.10-21Дж. 1.15. 3,1.1012Вт/м3. 1.16. 1170К. 1.17. 460Дж/(кг.К). 1.18. 2,6кВт/м2. 1.19. . 1.20. .2.1. 24пм. 2.2. 2,6.1015. 2.3. 1,46эВ. 2.4. 1,48.10-30. 2.5. 1,672.10-27. 2.6. 4.105. 2.7. 3,3.10-22Н.с. 2.8. 1,5МэВ. 2.9. 1300м/с. 2.10. 500нм. 2.11. 9,7кК. 2.12. 625нм. 2.13. 4.1013. 2.14. 656. 2.15. 625нм. 2.16. 2%. 2.17. 3,4.10-27Н.с. 2.18. 0,26мкА. 2.19. 3,9.1021. 2.20. 5,2.1021.

3.1. 630нм. 3.2. 1,6нА. 3.3. 4,47эВ. 3.4. 7,84эВ. 3.5. 4,2эВ. 3.6. 120нм. 3.7. 4,1эВ. 3.8. 200нм. 3.9. 3,6эВ. 3.10. –46нм. 3.11. 250Мм/с. 3.12. 1,6МэВ. 3.13. 1,2В. 3.14. 4,42эВ. 3.15. 5,3эВ. 3.16. 1,5.1014. 3.17. 0,78. 3.18. 6,63.10-34Дж.с. 3.19. 0,8мм. 3.20. 9,6Тл.

4.1. 60мкПа. 4.2. 5,6мкПа. 4.3. 0,14МДж. 4.4. 430нм. 4.5. 0,9. 4.6. 7,25.1018Гц. 4.7. 8,3.1020. 4.8. 1,65.10-27Н.с. 4.9. 64см. 4.10. 3,2нПа. 4.11. 0,9мкПа. 4.12. 2040. 4.13. 1,6.1012м-3. 4.14. 5,4Па. 4.15. 675нм. 4.16. 6,2.1018. 4.17. 1,46нН. 4.18. 0,9. 4.19. 0,1нН. 4.20. 1,2К.

5.1. 1,21пм. 5.2. 60пм. 5.3. 1800. 5.4. 25,1пм. 5.5. 3,5.10-6. 5.6. 14Мм/с. 5.7. 64,5эВ. 5.8. 10кэВ. 5.9. 1,36.10-22Н.с. 5.10. 0,11МэВ. 5.11. 4,4.10-23Н.с. 5.12. 2,9.10-23Н.с. 5.13. 1200. 5.14. 3,58пм. 5.15. 0,97%. 5.16. 83кэВ. 5.17. 942МэВ. 5.18. 2,2.10-22Н.с. 5.19. –1,21пм. 5.20. 0,38МэВ.

6.1. 0,02пм. 6.2. 0,18нм. 6.3. 1,58.10-16м. 6.4. 2,5.10-14м. 6.5. 5,9.106м/с, 1,53.1010м/с. 6.6. 104пм. 6.7. 2,5пм. 6.8. 3,3.10-24Н.с. 6.9. 0,06МэВ. 6.10. 1,67.10-27кг. 6.11. 0,04Тл. 6.12. 918. 6.13. 0,43пм. 6.14. 0,12пм. 6.15. 0,32пм. 6.16. 14,50. 6.17. 7мм. 6.18. 9,7Мм/с. 6.19. 18,4В. 6.20. 1,27пм.

7.1. 1,15Мм/с. 7.2. 1,05.10-25Н.с. 7.3. 1,15мкм. 7.4. 1,05.10-26Дж. 7.5. 1,05.10-24м/с, 1,15км/с. 7.6. 0. 7.7. 3,4пм. 7.8. 3,8эВ. 7.9. 0,87. 7.10. 2,65.10-7. 7.11. –13,6эВ. 7.12. 3,8эВ. 7.13. 197МэВ. 7.14. 0,94эВ. 7.15. 2,9фм. 7.16. 3,8.104МэВ. 7.17. 0,16. 7.18. 0,32м/с. 7.19. 230. 7.20. Не.

8.1. Указанне: правесці дыферэнцыраванне функцыі (x,t) па t, знайсці двойчы max і выкарыстаць формулу . 8.2. Указанне: за рашэнне раўнання Шродзінгера прыняць функцыю . 8.3. . 8.4. . 8.5. . 8.6. . 8.7. 0,12мкН. 8.8. 0,62эВ. 8.9. 1,41.105м-1/2. 8.10. 4,5эВ. 8.11. 0,61. 8.12. 0,1. 8.13. 0,13. 8.14. 74эВ. 8.15. 0,97. 8.16. 20кэВ. 8.17. 74. 8.18. . 8.19. 7,1Вт/м2. 8.20. 1,6.10-33Дж, 5,8.10-16м.

9.1. 3.1015c-1. 9.2. 1,4мкм. 9.3. 78. 9.4. 15. 9.5. 1,8.106. 9.6. 1,4.10-14м. 9.7. . 9.8. 53пм. 9.9. 2,2Мм/с. 9.10. –13,6эВ. 9.11. 123эВ. 9.12. 2.10-24Н.с. 9.13. 1,5.10-16с. 9.14. 2.1023. 9.15. 2,7.103кг/м3. 9.16. 9. 9.17. 3. 9.18. 4,2м/с. 9.19. 79,5нэВ. 9.20. 5.

10.1. 91нм, 11400нм. 10.2. 1800нм. 10.3. 1360нм. 10.4. 9. 10.5. 1,65.1014Гц. 10.6. 0,33эВ. 10.7. 5. 10.8. 40нм. 10.9. 4. 10.10. 5,3.1016Гц. 10.11. 10. 10.12. 13,6эВ. 10.13. 1,1Мм/с. 10.14. Так. 10.15. 649,4нм. 10.16. 121,5нм. 10.17. 1,1.107м-1. 10.18. 2,25Мм/с. 10.19. 476нм. 10.20. 3эВ.

11.1. 25пм. 11.2. 6,62.10-34Дж.с. 11.3. 21Мм/с. 11.4. 40кэВ. 11.5. 20Мм/с. 11.6. 303пм. 11.7. 41. 11.8. 72,8кВ. 11.9. 1,5кэВ. 11.10. 8,3кВ. 11.11. 122,8пм. 11.12. 30,7пм. 11.13. 23. 11.14. 8,5кэВ. 11.15. 2,5кэВ. 11.16. 0,24нм. 11.17. 32054'. 11.18. 2,4. 11.19. 1,8мм. 11.20. 10,7кэВ.

12.1. 429нм. 12.2. 387нм. 12.3. 2,1.1014рад/с. 12.4. 423,4нм. 12.5. 1,35.1014рад/с. 12.6. 606К 12.7. 5,53.1015рад/с. 12.8. 345нм. 12.9. 0,53эВ. 12.10. 1,37. 12.11. 215нм. 12.12. 9,2.109. 12.13. 310нм. 12.14. 23мкм. 12.15. 694,4нм. 12.16. 1920нм. 12.17. 1,33.1017. 12.18. 1,2кВт/см2. 12.19. 3,6МВт. 12.20. 9,7мін.

13.3. 0,14%. 13.4. 268К. 13.5. 3,3эВ. 13.6. 6.1028м-3. 13.7. 136кК. 13.8. 1,4.10-24Н.с. 13.9. 5,1.1028м-3. 13.10. 1,4Мм/с. 13.11. 65%. 13.12. 5,1ГПа. 13.13. 13,13кК. 13.14. 2,3.1028м-3. 13.15. 1%. 13.16. 3,14эВ. 13.17. 5,2эВ. 13.18. 0,27фК. 13.19. 226нм. 13.20. 1,2.

14.1. 8,1%. 14.2. . 14.5. 0,75. 14.6. 3,74кДж/моль. 14.7. 0,5мДж/(моль.К) 14.8. 0,028эВ. 14.9. 48мкм. 14.10. 38мДж. 14.11. 0,019эВ. 14.12. 134кДж. 14.13. 396К. 14.14. 343К. 14.15. 163Дж. 14.16. 5К. 14.17. 26мДж/(моль.К). 14.18. 2,8г. 14.19. 34Н/м. 14.20. 0,11Дж/(моль.К).

15.1. 7,8пм. 15.2. 2,1В/см. 15.3. 3,2.1025м-3. 15.4. 12фс. 15.5. 4,4.10-3м2/(В.с). 15.6. 30кВт/м3. 15.7. 1,58.10-8Ом.м. 15.8. 6.107Ом-1.м-1. 15.9. 300К. 15.10. 7,4.1027м-3. 15.11. 278Ом-1.м-1. 15.12. 2,2. 15.13. 2,3.1019м-3. 15.14. 2,3эВ. 15.15. 0,33эВ. 15.16. 880Ом-1.м-1. 15.17. 0,04м2/(В.с). 15.18. 4,5.1016м-3. 15.19. 0,06эВ. 15.20. 10мс.

16.2. 8,9фм. 16.3. . 16.4 0,022%. 16.5. . 16.6. 0,03038а.а.м.. 16.7. 76,2МэВ. 16.8. 7,48МэВ. 16.9. 2,83МэВ, 2,56МэВ. 16.10. 1,66МэВ. 16.11. 14,43МэВ. 16.12. 12а.а.м.. 16.13. 8МэВ. .16.14. 15,3Мм/с. 16.15. 69,72а.а.м., 39,8%. 16.16. 168Мм/с. 16.17. 56,5МэВ. 16.18. 32км. 16.19. 0,43Мм/с. 16.20. 3,5МэВ.

17.1. . 17.2. . 17.3. 7 і 4. 17.4. . 17.5. 0,36Мм/с. 17.6. 4,5.109гадоў. 17.7. 80МБк/кг. 17.8. 5,6.1016. 17.9. 20сут. 17.10. 88%. 17.11. 1,39.1011гадоў. 17.12. 9095гадоў. 17.13. 1,6МДж. 17.14. 5Кы. 17.15. 1,8.108. 17.16. 0,76мг. 17.17. 0,97мВт/м2. 17.18. 6,2гадз. 17.19. 2,6.105гадоў. 17.20. 13,7нкг.

18.1. . 18.2. . 18.3. 0,04эВ. 18.4. 0,09%. 18.5. –0,69МэВ. 18.6. 6,82МэВ. 18.7. 1,06МэВ. 18.8. 7,76МэВ. 18.9. 17,00899а.а.м.. 18.10. 17,6МэВ. 18.11. 0,25МэВ. 18.12. 27,2т. 18.13. 957,6кг; 5,5.105. 18.14. 161г. 18.15. 30Мкг. 18.16. 8,2Мкг. 18.17. 9МэВ. 18.18. 4,38МэВ. 18.19. 2,5МэВ. 18.20. 4,3.

19.1. 1,52.10-30кг. 19.2. 2,84.10-27кг. 19.3. 3,1.10-22кг.м/с. 19.4. 0,4МэВ. 19.5. 6,1.10-6%. 19.6. 0,86с. 19.7. 0,9с. 19.8. 68%. 19.9. 0,32МВ. 19.10. 8.10-17с. 19.11. 17м. 19.12. 70ГКл/кг. 19.13. 1,08нс. 19.14. 1,53пм. 19.15. 1,78МэВ. 19.16. 67,6МэВ. 19.17. 2,3.1023Гц. 19.18. 1,46.10-15м. 19.19. 2,25мкс. 19.20. 55,4МэВ.

20.1. 4,8.107Кл/кг. 20.2. 0,16нА. 20.3. 600МэВ. 20.4. 2,55мг. 20.5. 1,4кБк. 20.6. 175кВ. 20.7. 2,3.10-22кг.м/с. 20.8. 2,9.106. 20.9. 90нА. 20.10. 61,50. 20.11. 8,4Тл. 20.12. 1250с-1. 20.13. 6,1.105. 20.14. 900. 20.15. 1мкс. 20.16. 0,9Тл. 20.17. 9МГц. 20.18. 9,5. 20.19. 224МэВ. 20.20. 234МэВ.

ТАБЛІЦЫ
1. Фундаментальныя фізічныя пастаянныя
Гравітацыйная пастаянная  Нм2/кг2Нармальнае паскарэнне свабоднага падзення  м/c2Нармальны атмасферны ціск  ПаПастаянная Авагадро  моль 1Аб’ём 1 моля ідэальнага газу пры нармальных умовах  м3/мольУніверсальная (малярная) газавая пастаянная  Дж/(Кмоль)Пастаянная Лашмідта  м 3Пастаянная Больцмана  Дж/КСкорасць святла ў вакууме  м/cМагнітная пастаянная  Гн/мЭлектрычная пастаянная  Ф/мМаса спакою электрона  кг =
 а. е. м.Маса спакою пратона  кг   а.е.м.Маса спакою нейтрона  кг   а.е.м.Элементарный зарад  КлУдзельный зарад электрона  Кл/кгПастаянная Фарадэя  Кл/мольПастаянная Стэфана — Больцмана  Вт/(м2К4)Пастаянная Віна  мКДругая пастаянная Віна Вт/(м3К5)Пастаянная Планка  Джс,  ДжсПастаянная Рыдберга  м 1Радыус першай бораўскай арбіты  мАтамная адзінка масы1 а.е.м. = 1,66010 27 кг
Энергетычны эквівалентk = 931,5 МэВ/а.а.м.2. Шчыльнасць рэчыва


  • Рэчыва кг/м3Рэчыва кг/м3Цвёрдыя рэчыва (пры 293К)Алмаз

Алюміній

Вальфрам


Германій

Графіт


Жалеза, сталь

Золата


Ірыдый

Цэгла


Канстантан

Латунь


Лёд (0 С)

Манганін


Медзь

Нікелін


Нікель3,5

2,7


19,3

5,32


2,1

7,8


19,3

22,4


1,8

8,9


8,5

0,9


8,5

8,9


8,8

8,9Ніхром

Волава

Парафін


Плаціна

Корак


Свінец

Серабро


Слюда

Шкло


Вугаль каменны

Уран


Фарфар

Цынк


Чугун

Эбаніт8,3

7,3

9,0


21,5

0,24


11,4

10,5


2,8

2,5


1,4

18,7


2,3

7,1


7,4

1,2Вадкасці (пры 293К)Анілін

Бензін

Бензол


Вада

Гліцэрын


Газа1,02

0,70


0,9

1,0


1,2

0,80Нафта

Ртуць

Шкіпінар


Спірт этылавы

Эфір серны0,8 — 0,9

13,6

0,87


0,79

0,71Газы (пры нармальных умовах) , кг/м3Азот

Аміяк

Аргон


Ацытылен

Паветра


Вадарод

Гелій


Кісларод1,25

0,77


1,78

1,17


1,29

0,09


0,18

1,43Крыптон

Ксенон

Метан


Неон

Свяцільны газ

Вуглякіслы газ

Хлор3,74


5,85

0,72


0,90

0,73


1,98

3,21


3. Работа выхаду электронаў з металу (эВ)
Вальфрам

Жалеза


Золата

Калій


Кобальт

Літый


Магній

Медзь


Малібдэн4,5

4,74


4,68

2,0


4,25

2,4


3,46

4,47


4,20Натрый

Нікель


Плаціна

Ртуць


Рубідый

Серабро


Тантал

Цэзій


Цынк2,30

5,00


5,29

4,52


2,13

4,24


4,07

1,97


4,00
  • 4. Перыяды паўраспаду радыеактыўных ізатопаў

Ёд 8 сутакРадон 3,8 сутакКальцый 164 сутакСтронцый 28 годНатрый 2,6 годаТорый 1,391011 гадоўНатрый 15 гадзінВуглярод 5730 гадоўПалоній 138 сутакУран 7,1108 гадоўРадый 10 3 сУран 4,5109 гадоўРадый 1600 гадоўЦэзій 30 гадоў

5. Масы нуклідаў (а. а. м.)
1,00783 10,01354 16,99913 2,01410 10,01294 18,99840 3,01605 11,00930 21,99444 3,01602 12,00000 22,98977 4,00260 13,00335 25,98259 6,01512 14,00324 26,98154 7,01601 13,00574 210,04951 8,00531 14,00307 210,04826 9,01219 15,99491 235,04393

  • 6. Энергіі спакою элементарных часціц

  1. Назва часціцыСімвалЕ0,МэВЭлектроне-0,512Мюон-106Пі-нуль-мезон0135Пі-плюс-мезон+140Ка-плюс-мезонК+494Ка-нуль-мезонК0498Эта-мезон549Пратонр938,2Нейтронn939,6Лямбда-гіперон1116Альфа-часціца37337. Астранамічныя звесткі

Радыус Зямлі6,37106 мМаса Зямлі5,981024 кгРадыус Сонца6,95108  мМаса Сонца1,981030 кгРадыус Месяца1,74106 мМаса Месяца7,331022 кгАдлегласць паміж цэнтрамі Зямлі і Сонца1,491011 мАдлегласць паміж цэнтрамі Зямлі і Месяца3,84108 мПерыяд абарачэння Месяца вакол Зямлі 27,3 сут1 год3,11107 с

Каталог: static
static -> Вёска, цэнтр сельсавега і племзавода "Індустрыя", на р. Цітаўка, за 3 км на паўночны ўсход ад раённага цэнтра, 3 км ад чыгуначнай станцыі Пухавічы на лініі Мінск Асіповічы, на шашы Мінск Бабруйск
static -> Німецька мова
static -> Бонч-Асмалоўская (Вахоўская) Варвара Іванаўна
static -> Сядзібна-паркавы ансамбль у вёсцы Блонь
static -> Бонч-Асмалоўскі Анатоль Восіпавіч
static -> Бонч-Асмалоўскі Іван Анатольевіч
static -> Блонская сялянская арганізацыя
static -> Бонч-Асмалоўскі Радзівон Анатольевіч
static -> Кантрольны тэст па курсе “Метады апрацоўкі вынікаў вымярэнняў” Варыянт 1 1


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал