З.І. Бадзевіч (Мінск) Фармальна-семантычная арганізацыя зваротка з эмацыянальна-ацэначным значэннем у беларускім фальклорыДата канвертавання15.05.2016
Памер94.72 Kb.


З.І. Бадзевіч (Мінск)
Фармальна-семантычная арганізацыя зваротка з эмацыянальна-ацэначным значэннем у беларускім фальклоры
Вывучаючы стылістычны аспект мовы, Ш. Баллі адзначаў, што “чалавечая думка пастаянна вагаецца паміж успрыняццем і эмоцыяй; мы або разумеем, або адчуваем; часцей за ўсё наша думка складваецца адначасова з лагічнай ідэі і пачуцця” [1, с. 182]. Правамерны яго заўвагі і пра тое, што “у роднай мове лінгвістычныя пачуцці ахопліваюць сабой усё, што б мы ні гаварылі ці слухалі; мы значна больш адчуваем, чым разумеем” [1, с. 189].

Значнае месца ў беларускім фальклоры належыць зваротку, які выконвае не толькі намінатыўную, але і эмацыянальна-ацэначную функцыю. Ацэначнае значэнне зваротка залежыць ад яго структуры, характару паясняльных слоў, месца ў сказе, інтанацыі, а таксама ад кантэксту ў цэлым. У вуснай народнай творчасці зваротак пераважна ўжываецца ў простай мове, у дыялогу, радзей – у мове апавядальніка і няўласна-простай мове. Па структуры яны бываюць неразвітымі і развітымі, па значэнні – нейтральнымі і эмацыянальна афарбаванымі.

Зваротак звычайна выражаецца назоўнікам у назоўным склоне, а таксама іншымі субстантываванымі часцінамі мовы, часцей прыметнікам. У сказе такія звароткі, як правіла, выконваюць ацэначную ролю: служаць для характарыстыкі асоб, іншых адушаўлёных істот, персаніфікаваных прадметаў і з’яў. Мэтай і зместам выказвання абумоўлены і віды ацэнкі, яе разнавіднасць і інтэнсіўнасць. Зразумела , што кожнае прыватнае ацэначнае значэнне зваротка залежыць ад канрэтнага кантэксту. Некаторыя звароткі не выражаюць эмацыянальнай ацэнкі, а служаць толькі для стварэння агульнай неэмацыянальнай экспрэсіі: Зачым, дзеўка, боса жыта жала? [1, с. 112]. З табой, каханка, хоць раз пагуляю [1, с. 116]. Жанісь, мілы, паскарэй [1, с. 109]. Эх запрагаю, братцы, сівы волы, еду ў поле й араці. [1, с. 122].

Шырока ўжываюцца ў мове фальклору неразвітыя звароткі з суфіксамі эмацыянальнай ацэнкі. Часцей за ўсё яны выражаюцца назоўнікамі адзіночнага ці множнага ліку і абазначаюць:

1) назвы асоб, якія звязаны роднаснымі адносінамі: кумка, бабусенька, мамочка, брацец, браційка, дачушка, зяцюхна, радзіначка, свекарка. Напрыклад: – Шчыплі, кумка, ягадкі, каторыя салодкі, а каторыя горкі, кідай для маёй жонкі [1, с. 276]. Дам да табе, бабусенька, сіню наметачку…[1, с. 177]. Чаму, дачушка, у гасцях не бываеш, ці ты, дачушка, дарожкі не знаеш? Ці багат ты, зяцюхна, ці багат, колькі маеш конікаў, жарабят? [1, с. 334]. Станавіся, радзіначка, уся ў рад, бо ідзе дзевачка на пасад [1, с. 282]. Эмацыянальнанае адценне ў такіх выпадках можа ўзмацняцца выклічнікамі ці паўторам самога зваротка: А, мамочка, верабеячку ўлавілі, увечары зварым! [1, с. 118]. Вам, браційкі, курачка с хвосцікам, а мне, браційкі, дзевачка с кублом [1, с. 334];

2) зваротак можа абазначаць любую асобу, да якой звяртаюцца з просьбай, прапановай, запытам, адказам, прывітаннем: старшынка, хлопчыкі, дзяўчынанька, дзядзечка, бабулька. Напрыклад: Ты, старшынка, дай віншаваць цябе [1, с. 267]. А вы, хлопчыкі, пазірайце, сабе дзевачак выбірайце. Я ж табе, дзядзечка, пакалядую [1, с. 437]. Дзяўчынонька, люблю цябе, не еш хлеба, вазьму цябе [1, с. 159].

Часам такога тыпу звароткі абазначаюць асобу ці сукупнасць асоб, да якіх звяртаюцца з просьбай.У гэтым выпадку такога тыпу звароткі ўяўляюць сабой агульнапрынятыя фальклорныя маўленчыя формулы, якія звычайна служаць для ўстанаўлення пэўнага кантакту паміж субяседнікамі і з’яўляюцца своеасаблівым прыёмам для завязвання нязмушанай гутаркі: Насіце, дзеткі, салодкі мядок людзям на сыту. Я старэнька, дзетачкі, як памру, пахавайце мяне ў кургане. Чые вы, мужычкі, адкуль ідзяце і чаго шукаеце? Пробуйце, госцікі, свежых перапеч [1, с. 79]. Худа, унучак, без кароўкі дзяцей гадаваць [1, с. 22];

У ролі непасрэднага зваротка могуць ужывацца субстантываваныя прыметнікі са значэннем асобы тыпу міленькі, старэнькі: Ой калі не зайдзеш, міленькі, у хату, зайдзі пад акенца [1, с. 69]. Дзякуй, старэнькі, за твае добрыя словы [1, с. 114];

3) у народна-размоўнай мове неразвітыя звароткі выражаюцца таксама агульнымі назоўнікамі, якія абазначаюць жывых істот (козынька, зязюлька, коця, мядзведзюхна, мядзведзік, саколік, сакалочак, карованька, кароўка, каровачка, конічак, канёчак і інш.). Напрыклад: Ну, козынька, расхадзіся, пану-гаспадару пакланіся. Не куй, зязюлька [1, с. 278]. На дуброві, не будзі мяне маладога.Чаго, коця, плачаш, ці естачкі хочаш [1, с. 169];

4) вельмі часта звароткам выступае персаніфікаваны неадушаўлёны назоўнік тыпу вербанька, канапелькі, лецечка, дубровачка, зімачка і інш. Напрыклад: Чаму вы, канапелькі, зялёны стаіце [1, с. 34]. Не стой, вербанька, пад вадою, горка вадзіца пад табою [1, с. 27]. Ой здарова, здарова ты, зімачка, добрае здароўе, ты, лецечка [1, с. 102].

З неразвітымі звароткамі звычайна ў прэпазіцыі ўжываюцца асабовыя займеннікі ты, я, вы ў форме назоўнага склону, зрэдку ў форме ўскосных склонаў. Сэнсавая нагрузка зваротка можа ўзмацяняцца таксама за лік розных часціц, часцей а, да, ды.

Найбольш яркімі і выразнымі ў экспрэсіўных адносінах з’яўляюцца развітыя звароткі. У мове беларускага фальклору развітыя звароткі з’яўляюцца рознымі па сваёй структуры і значэнні:

1) у якасці развітага зваротка ўжываюцца назоўнікі без эмацыянальных суфіксаў, але паясняюцца традыцыйна-фальклорнымі прыметнікамі-эпітэтамі. Выразнасць такіх канструкцый абумоўліваецца клічнай ці пабуджальнай інтанацыяй, пэўнымі часціцамі, выклічнікамі, пераносна-вобразным ужываннем слоў-звароткаў: Ой ты, арол сізакрылы, раскажы мне праўдачку [1, с. 142]. Ці не будзеш, малада дзяўчына, ды па мне тужыці. Маладыя малодзіцы, выхадзіце на вуліцу [1, с. 12].. Не звіні, крыніца звонкая, не муці сваёй вады [1, с. 82]. Добрыя людзі, нарайце мне дзе, каб высватацца [1, с. 57].

Часта такога тыпу звароткі ўжываюцца з прыналежнымі займеннікамі мой, мая. У некаторых спалучэннях ўжываюцца выклічнікі: Завіце, сыны мае, талаку ўсю [1, с. 112]. Люлі, люлі, мая дзяціна. Жана мая, я там бавіцца ня буду [1, с. 122]. Ой, бяжы, мой конь, на староначку, дзе жыве мая радня…Эх, мая сястра, ты са змеямі знаешся? [1, с. 29]. Побач з займеннікамі могуць ужывацца прыметнікі, якія ўзмацняюць экспрэсію, удакладняюць ці канкрэтызуюць якасць, уласцівасць прадмета: Вы, лясы мае дрымучыя, прыхінайцеся к зямле [1, с. 543]. Эх, добрый мой хазяін, што ты нясеш ваду – ужо я піць не хачу [1, с. 280]. Ацец мой дарагі, штоб мне было посахі сто рублёў…[1, с. 548].

Часам паясняльныя словы аддзяляюцца іншымі словамі або непасрэдна выступаюць з аднароднымі звароткамі: Ой рэчка мая, ой ты быстрая: учора была быстрая, а сягодня ціхая [1, с. 385].Братцы мае родныя, сёстры мілыя, да якога мы так бедна жыць будзем [1, с. 113].

Калі зваротак паўтараецца, то назіраецца высокая ступень экспрэсіі, звычайна ў такіх выпадках характэрна чаргаванне развітых звароткаў з неразвітымі і наадварот. Агульная экспрэсія таксама ўзмацняецца за лік выклічнікаў, часціц, інтанацыі: Эх, воран белакрылы, эх, воран белакрылы, скажы, воран, дзе мой мілы, скажы, воран, дзе мой мілы [1, с. 49]. Вясна, вясна красная, прыдзі, вясна [1, с. 12]. Мароз мой, мароз, не марозь мяне: баюсь я цябе…[1, с. 212]. Экспрэсія таксама ўзмацняецца, калі зваротак ускладняецца параўнальнымі зваротамі. Напрыклад: Ой, сокал мой, сокал, як сонейка, ясны [1, с. 253];

2) субстантываваныя прыметнікі, якія ўжываюцца ў ролі зваротка, змяшчаюць у сваім складзе эмацыянальна-ацэначныя суфіксы і паясняюцца прыналежнымі займеннікамі мой, мая, якія знаходзяцца ў прэ- і постпазіцыі: Пахавай, мой родны, у зялёным саду, у садочку… [1, с. 78]. Ці ж не ты ж, мая пісаная, ці ж не ты ж мяне высушыла? Вярнісь, вярнісь, мой ненаглядны, к няшчаснай дзевіцы, ка мне [1, с. 142]. Мілы мой, твая ўлыбачка мяне з ума свяла. Ай, мілая мая, што ж не ўхажваеш за мной? [1, с. 562];

3) у ролі зваротка вельмі часта выступаюць назоўнікі ў складзе з эмацыянальна-ацэначнымі суфіксамі, якія таксама паясняюцца прыналежнымі займеннікамі мой, мая: Багдай цябе, мая мушачка, пераламіла! [15, с.141]. Камарочкі мае, не кусайце мяне, а кусайце паноў, не пускаюць што дамоў [15, с.83]. Здраствуй, здраствуй, мой цесцюхна: здраствуй, здраствуй, да мой зяцюхна[1, с. 182]. Прыляж ты, мая дачушка, ды паспі…Эй, мой сыночак, ты яе і сякераю не зрубаеш…[1, с. 117].

Для фальклору характэрны звароткі з пераносна-вобразным значэннем: Ах, кажы, мая душачка, адкуль ты прыбыла…[1, с. 582]. Чэраз рэчаньку, чэраз балотца падай ручаньку, маё золатца…А дзе ж, мой галубок, сёння начуе? [1, с. 112].

Звароткі з ацэначнымі суфіксамі могуць паясняцца займеннікамі ў спалучэнні з прыметнікамі па наступных схемах:

а) назоўнік з ацэначнымі суфіксамі + займеннік + стылістычна нейтральны прыметнік: Жніце, жніце, мае мілы жнейкі! Прынясу гарэлкі чатыры бутэлькі, сама пакаштую й гасцей пачастую! Жніце, жніце, мае мілы пташкі! [15, с.138].Сынок мой дарагі, калі Госпад даў лёс, жыві здаровенька. Сынок мой мілы, стой там моцна… Галовачка мая бедная, эй, у мяне матачка не родная[1, с. 182].;

б) назоўнік з ацэначнымі суфіксамі + два займеннікі з паясняльнымі ці без паясняльных слоў: Дзеўчынонька, ты мая мілая, што нарабіла: кліча маці вячэраці, вячэра не міла[1, с. 112]. А мой жа ты сынок, што ж гэта з табой здарылася? [1, с. 342]. Мілы мой ты дружочак, спяку піражочак [1, с. 132].

Тыповымі для лексікі фальклору з’яўляюцца паўторныя эмацыянальна афарбаваныя звароткі, у склад якіх уваходзяць:

а) займеннікі: Ой ты, гора, маё горачка, не мінула гэты раз[1, с. 156]. Зара мая, зараначка! Узыдзі рана, пастой позна [1, с. 332];

б) займеннікі і прыметнікі: Лучына мая, лучыніца, ды, бярозавая! Чаму ты, лучына, не ярка гарыш? [1, с. 127]. Вы туманы, вы туманікі, вы цёмныя [1, с. 112]. Крапіва мая крапівіца, крапіва мая зялёная, ты ўсе сцежачкі пазаймовала…[1, с. 112]. Ах ты, дзень, мой дзянёчак, распракрасны, дарагой[1, с. 134].

в) дастаткова шырока ўжываюцца ў фальклоры звароткі з ацэначнымі суфіксамі, якія паясняюцца нейтральнымі прыметнікамі са значэннем якаснай ацэнкі прадметаў: Ой здарова была, халодная зімачка! Прашчайце, глазкі галубыя, і ты, красавіца, прашчай! Ой ты, шэрая лашадка, чаго рыссю не бяжыш? Часам паясняльныя словы, якія знаходзяцца пры зваротку, аддзяляюцца ад яго іншымі словамі, што дае магчымасць акцэнтаваць на гэтых словах большую ўвагу: Не трасісь ты, асіначка, не трасісь, горкая[1, с. 156]. Ой, чаго, зімачка, ой, чаго, лютая, раненька настала…[1, с. 172].

Паясняльныя словы і зваротак часта могуць эмацыянальна дапасоўвацца. Як правіла, дапасуюцца паясняльныя эмацыянальна ацэначныя прыметнікі, займеннікі ж практычна ў мове і маўленні не ўжываюцца з ацэначнымі суфіксамі: Сізанькі селязенька, ці быў ты на моры, а ці відзеў ты вутачку? [1, с.249]. Ах, ты, міленькій дружочак, не відацца нам з табой… [1, с. 142]. Бягі, мой кося, бягі, вараненькі. [1, с. 146]. Ох, госцікі мае вы любовенькія[1, с. 122].

У мове фальклору ў ролі зваротка могуць ужывацца і прыдаткі. Пры гэтым паясняемае слова можа быць як стылістычна нейтральным, так і эмацыянальна афарбаваным: Мядзведзюхна, мой бацюхна, вазьмі яго на ручанькі... [15, с.96]. Здарова, дзевіца, мілая мая сястрыца. [1, с. 112]. А чаго, дзевачка, а чаго красачка маладзенька замуж пайшла. [1, с. 232]. Дзеткі мае галубяткі! Больша ж нам бацькі не відаць. [1, с. 82]. Буслік мой галубчык, дай мне раду яку… [1, с. 162]. А ты ж, мая гарэліца, да ты весялуха! [1, с. 222]. Э, галубчык мой, землячок, ці сам ты заехаў сюды…[1, с. 12].

У склад зваротка ўваходзяць прыналежныя займеннікі, якія могуць ужывацца таксама і з прыдаткамі: Мая мамка, мая кветка! Не аддай мяне ўлетку…[1, с. 262]. Дзедка мой, галубок мой! Хто ж мне цяпер лапцейкі спляце? [1, с. 390].

Часам азначаемае слова і прыдатак, якія ўжываюцца ў ролі зваротка, развіваюцца некалькімі паясняльнымі словамі, тым самым ствараецца высокая эмацыянальная насычанасць усяго сэнсавага зместу сказа: Прыйшла туды маці, заплакала. Ганнуся мая, сіраціначка! Дзетка маё любае… [1, с. 118]. Я пайду па загуменню, да кумочак мой мілы, да галубчык мой сізы [1, с. 58]. Высокі эмацыянальны эфект дасягаецца яшчэ і тады, калі азначаемае слова-зваротак паўтараецца некалькі разоў: Васіль жа мой, Васілёчак, белазорый мой цвяточак [1, с. 117].

У ролі зваротка ўжываюцца і аднаслоўныя прыдаткі. Паясняемае слова і паясняльнае звычайна маюць ацэначныя суфіксы (козінька-козлік, рыбачка-асятрыначка, пчолачка-звоначка, вутачкі-лябёдачкі і інш.). У семантычных адносінах гэтыя назоўнікі, як правіла, выражаюць просьбу ці змяшчаюць традыцыйную форму звароту: Дзедка, галубчык, пусці нас на ноч! [1, с. 26]. Дзеверка, братка, адбарані мяне! [1, с. 439]. Вутачкі-лябёдачкі. Скіньце мне па пёрышку! [1, с. 43]. Здраствуй, кумка-галубка! [1, с. 73]. “...У народнай моватворчасці, як адзначае Н.С. Гілевіч, назіраецца якаясьці асаблівая схільнасць да гэтай формы. Некаторыя эпітэты-прыдаткі з’яўляюцца, на наш погляд, непераўзыдзеным узорам дакладнасці, трапнасці і ёмістасці вобразнага слова, не кажучы пра іх самабытнасць, змястоўнасць і паэтычнае хараство” [5, с.27].

Мове беларускага фальклору характэрна ўжыванне ў ролі зваротка клічнай формы назоўніка, якая можа абазначаць не толькі асобу, прадмет, з’яву, але і надаваць ім пэўную эмацыянальную ацэнку – станоўчую ці адмоўную: Сватоньку, сватоньку, пусціце нас у хатоньку[1, с. 182]. Баб, а баб, Слава Богу разжыўся на хлеб [1, с. 172]. Ой садзе, мой садзе, зялёны вінаградзе! [1, с. 12]. Ты, браціку-саколіку, вазьмі мяне на зіманьку. Ой, дзедухна мой саколіку, у мяне паганый хлеб…[1, с. 99].

Такім чынам, у мове беларускага фальклору значнае месца належыць назоўнікам у ролі зваротка, якія ўжываюцца для характарыстыкі асоб, адушаўлёных істот, з’яў, персаніфікаваных прадметаў. Адны з іх маюць экспрэсіўнае значэнне (дзеўка, бабка. дзедка), іншыя – эмацыянальна-ацэначныя (цётухна, дзедухна, зараначка, лучыніца).

Вусная народная творчасць з'яўляецца сапраўднай моўнай скарбонкай, адкуль можна запазычыць не толькі пэўныя лексемы, але і суфіксальныя марфемы эмацыянальна-ацэначнага характару, якія вызначаюцца багаццем сваіх значэнняў, выяўляючы тым самым нацыянальна-культурную спецыфіку беларускага народа.


літаратура

1. Балли Ш. Французская стилистика. М.: ИЛ, 1961. – 393 с.

2. Беларуская народная творчасць. Мн.: Навука і тэхніка, 1974. – 815 с.  1. Вольф Е.М. Фукциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985. –
    232 с.

  2. Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке/ Сборник статей по языкознанию. М.: МГУ, 1958. С.103 - 124.

  3. Гілевіч Н.С. Паэтыка беларускай народнай лірыкі. Слова і вобраз. Паэтычны сінтаксіс. Гукапіс і рыфма. Мн.: Вышэйшая школа, 1975. – 288 с.

  4. Загоровская О.В., Фомина З.Е. Экспрессивные и эмоциональные компоненты значения слова (к изучению оснований семантических процессов)/ Семантические процессы в системе языка. Воронеж, 1984. С. 31-40.

  5. Земская Е.А. Словообразовательные морфемы как средство художественной выразительности/ Русский язык в школе, 1965, №3. С. 53-58.

  6. Иванчикова Е.А. Лексический повтор как экспрессивный приём синтаксического распространения/ Мысли о современном русском языке. М.: Просвещение, 1969. С. 126-139.

  7. Параскевіч Г.В. Назоўнікі з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі як характэрная адзнака беларускіх прыказак // Беларуская лінгвістыка, 1978. Вып. 13. С. 38 – 44.

  8. Плямоватая С.С. Взаимодействие с контекстом и экспрессивная роль уменьшительно-оценочных имён существительных// Филологические науки, 1961, №1. С. 32-39.: bitstream -> 123456789 -> 37029
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка