Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”Дата канвертавання15.05.2016
Памер33.67 Kb.
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "19" 05. 2015 г. № _5

Заг. кафедры філалогіі

___________ Т.М.Пучынская
Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”

для студэнтаў 2 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 01 «Дашкольная адукацыя» (ДОзс-21)
Практычныя заняткі № 1
Тэма 1.  Лексічныя і фразеалагічныя адзінакі (2 г.)

Пытанні:


 1. Лексічныя амонімы (поўныя і няпоўныя), амаформы, амафоны, амографы. Міжмоўныя амонімы. Паронімы.

 2. Семантычныя, стылістычныя, семантыка-стылістычныя сінонімы. Сінанімічны рад, дамінанта.

 3. Антонімы, іх разнавіднасці. Паронімы.

 4. Запазычанні са славянскіх і неславянскіх моў.

 5. Асаблівасці фразеалагізмаў.

 6. Класіфікацыя фразеалагізмаў.

 7. Асаблівасці перакладу фразеалагізмаў з адной мовы на другую.


Спіс літаратуры

 1. Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. А.Я.Баханькова. — Мінск: Навука і техніка, 1994. — 463 с.

 2. Сучасная беларуская літаратурная мова: Лексікалогія. Фанетыка. Арфаграфія: Вучэб. дапам. / М.Ц. Кавалёва, А.К. Юрэвіч, Ф.М. Янкоўскі і інш. – 3-е выд., дапрац. і дапоўн. – Мн.: Выш. шк., 1993.

 3. Сучасная беларуская мова: вучэб.дапам. /Л.М. Грыгор'ева [і інш].; пад агул. рэд. Л.М.Грыгор'евай. — 4-е выд., выпр. — Мінск: Выш. шк., 2011. — 621 с.

Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы / Л.І.Сямешка, І.Р.Шкраба, З.І.Бадзевіч. — Мінск: Універсітэцкае, 1996. — 654 с.
Практычныя заняткі № 2
Тэма 2. Асновы прафесійнай лексікі (2 г.)

Пытанні:


 1. Беларуская педагагічная і псіхалагічная тэрміналогія.

 2. Тэрміналагічныя слоўнікі беларускай мовы.

 3. Асаблівасці перакладу тэкстаў па педагогіцы і псіхалогіі з рускай мовы на беларускую.


Спіс літаратуры

 1. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка: вучэб.-метад. дапам. / В.У. Азарка, А.С. Васілеўская, М.М. Круталевіч. – 3-е выд., перапрац. – Мінск: БДПУ, 2007.

 2. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад. В.В.Маршэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2006.

 3. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў: вучэбны дапаможнік / Д.В.Дзятко [і інш.]; пад рэд. Д.В.Дзятко. — Мінск: Беларусь, 2012. — 231 с.

 1. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка: Вучэб. дапамож. / В.А. Ляшчынская. – Мн. : РІВШ БДУ, 2001.

Складальнік М. В. Швед


Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "19" 05. 2015 г. № _5

Заг. кафедры філалогіі

___________ Т.М.Пучынская
Змест практычных заняткаў ў летнюю сесію па курсе «Беларуская мова»

для студэнтаў 2 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 01 «Дашкольная адукацыя» (ДОзс-21)
Практычныя заняткі № 1
Тэма 1. Род, лік, склон і скланенне назоўнікаў (2 г.)

Пытанні:


 1. Вызначэнне граматычнага роду назоўнікаў паводле марфалагічных, сінтаксічных, семантычных прымет.

 2. Назоўнікі з суадноснымі і несуадноснымі формамі ліку.

 3. Назоўнікі першага, другога і трэцяга скланенняў, іх склонавыя канчаткі.

 4. Скланенне назоўнікаў у множным ліку.

 5. Рознаскланяльныя назоўнікі.

 6. Нескланяльныя назоўнікі.


Практычныя заняткі № 2
Тэма 2. Скланенне іменных часцін мовы (2 г.)

 1. Скланенне якасных і адносных прыметнікаў.

 2. Асаблівасці скланення прыналежных прыметнікаў.

 3. Разрады лічэбнікаў паводле значэння і структуры.

 4. Скланенне лічэбнікаў розных разрадаў.

 5. Лексіка-граматычная характарыстыка займеннікаў розных разрадаў.

 6. Скланенне займеннікаў, іх правапіс.

 7. Марфалагічны разбор прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў.


Спіс літаратуры


 1. Бурак, Л. І. Сучасная беларуская мова / пад рэд. Л.М. Шакуна. — 2-е выд., дапрац. — Мн.: Выш. шк., 1985.

 2. Канцавая, Г. М. Марфалогія: іменныя часціны мовы : зб. вучэб. матэрыялалў для студэнтаў пед. спецыяльнасцей устаноў выш. адукацыі / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. ― Баранавічы : БарДУ, 2011. — 205 с.

 3. Сучасная беларуская мова: вучэб.дапам. /Л.М. Грыгор'ева [і інш].; пад агул. рэд. Л.М.Грыгор’евай. — 4-е выд., выпр. — Мінск: Выш. шк., 2011. — 621 с.

 4. Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы / Л.І.Сямешка, І.Р.Шкраба, З.І.Бадзевіч. — Мінск: Універсітэцкае, 1996. — 654 с.

 5. Шуба, П. П. Сучасная беларуская мова: Марфаналогія. Марфалогія: вучэб. дапам. для студэнтаў філалаг. фак. ун-таў / П. П. Шуба. — Мінск: Універсітэцкае, 1987. — 334 с

.

Складальнік М. В. Швед
: student -> materials -> ped -> fno
fno -> План практических занятий по дисциплине «развіццё беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту»
fno -> Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> «Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін А. У. Літвінскі
fno -> Змест практычных заняткаў па курсе «Беларуская мова»
fno -> Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне «Беларуская мова»
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па курсе «Беларуская мова»
fno -> Загадчык кафедры філалогіі Т. М. Пучынская
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал